Vergi Uyuşmazlıkları İçin Uzlaşma , Vergi Usul Kanunu’nu hükümlerine göre düzeltme, pişmanlık ve ıslah, cezada indirim, uzlaşma müesseseleri ile ihtirazi kayıtla beyan konusu Vergi Usul Kanunu’na tabi bulunan vergilerle ilgili uyuşmazlıklar idari aşamada çözümlenebilmektedir.
Uzlaşma
Mükellefle idare arasında meydana gelebilecek vergi ihtilaflarının süratle çözümü ve amme alacağının vaktinde hazineye nakli amacıyla kanunda uzlaşma müessesesi uygulamaya geçirilmiştir.
Bugünkü şartlar altında, uzlaşma kurumu iki ana başlıkta incelenmelidir.
 

 1. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (Genel Uzlaşma)
 2. Uzlaşma Konusu Vergi ve Ceza Türleri:

4369 sayılı kanunla yapılan düzenlemelerde, uzlaşmanın konusu sadece vergi asılları ile sınırlı tutulmuş ve her türlü ceza uzlaşmanın kapsamından çıkarılmıştır. Ancak, 03.02.1999 tarihinde yürürlüğe giren Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre, dairelerin tarha yetkili olduğu vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası da uzlaşma kapsamına alınmıştır.

 1. Uzlaşma Talep Süresi:

Uzlaşma talebinin, vergi veya vergi ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 30 gün içinde yapılması şarttır.

Vergi Uyuşmazlıkları İçin Uzlaşma

Vergi Uyuşmazlıkları İçin Uzlaşma

 1. Uzlaşma ve Vergi Mahkemelerine Dava Açma:

Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan mükellef uzlaşma talep ettiği vergi ve ceza için ancak uzlaşma vaki olmadığı veya temin edilemediği takdirde dava açma yoluna gidebilir.Uzlaşmaya ve dava yoluna gidilmesi için aynı süre geçerli olduğundan, uzlaşma yoluna müracaat edilmesi durumunda, uzlaşma müracaatı için geçen süreler uzlaşmanın sağlanamaması durumunda dava açma süresinin hesabında dikkate alınır. Ancak, dava açma süresi 15 günden az kalmışsa, en az 15 gün olarak belirlenir.
 

 1. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
 2. Uzlaşmanın Kapsamı:

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamına vergi incelemelerine dayanılarak salınacak ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları (VUK 344/3 uyarınca kesilen tarhiyatlara ilişkin vergi ve ceza hariç) girmektedir.

 1. Uzlaşma Talep Süresi:

Nezdinde inceleme yapılan kimseler incelemenin başlangıcından, inceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma talebinde bulunabilirler.

 1. Kısmi Uzlaşma:

4369 sayılı kanunla yapılan değişiklik uyarınca, uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle bölünebildiği durumlarda, toplam matrah farkının sadece bu bölümüne isabet eden kısmı için uzlaşma talep edilebilir.

 1. Uzlaşma Komisyonunun Teklifinin Değerlendirilmesi:

4369 sayılı kanunla yapılan değişikliklerden biri de uzlaşma komisyonunun teklif ettiği miktarın mükellefçe değerlendirilip sonra da kabul etme ya da etmeme imkanının verilmiş olmasıdır. Bu değerlendirmenin yapılması ve kesin cevap verilmesi süresi dava açma süresinin sonuna kadardır.
 

 1. Yetkili Uzlaşma Komisyonları

 
(15  Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe giren 352 sayılı VUK Genel Tebliği uyarınca, Vergi Dairesi Başkanlığı ve Vergi dairesi uzlaşma komisyonlarında, uzlaşma konusu yapabilecek vergi miktarı aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir

 1. A) Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulan Yerlerde

 

 1. a) Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu

 

Vergi, Resim ve Harçlar (YTL)
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 900.000
I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 750.000
II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 600.000
III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 450.000
IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 300.000

 

 1. b) Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonları
 2. ba) Vergi Dairesi Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonları*

 

Vergi, Resim ve Harçlar (YTL)
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 35.000
I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 12.500
II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 7.500
III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 5.000
IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 3.000
Defterdarlıklar 3.000

 
(* Uzlaşma komisyonlarından il merkezlerinde bulunan Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonlarının yetki sınırları, 356 Nolu VUK Genel Tebliği ile yeniden belirlenmiştir.)
 

 1. bb) Mal Müdürlükleri Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonları

 

Vergi, Resim ve Harçlar (YTL)
I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 6.000
II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 5.000
III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 4.000
IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 3.000

 

 1. B) Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerde
 2. a) Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu

 

Vergi, Resim ve Harçlar (YTL)
Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu 200.000

 

 1. b) Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonları

 

Vergi, Resim ve Harçlar (YTL)
Vergi Dairesi Müdürlükleri 15.000
Malmüdürlükleri 3.000

 

 1. C) Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu

23 Mart 2007 tarihli ve 26471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu getirilmiştir.
372 sıra nolu Vergi Usul Tebliği uyarınca, vergi aslı Vergi Dairesi Başkanlığı uzlaşma komisyonları ile Defterdarlık uzlaşma komisyonlarının yukarıda belirtilen yetki sınırlarını aşan ancak 2.000.000 YTL’ye kadar olan tutarlar için uzlaşma görüşmeleri Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu’nun yetki sınırına girmektedir.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkalığı Uzlaşma Komisyonunu’nun yetki sınırı da 2.000.000 YTL olarak belirlenmiştir.

 1. D) Merkezi Uzlaşma Komisyonu

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu ile Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu’nun yetki sınırlarını aşan yani vergi aslı 2.000.000 YTL’nin üzerinde olan tutarlar için uzlaşma talepleri, Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenmek üzere Başkanlığımıza intikal ettirilecektir.