6770 sayılı Kanun 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anılan kanunun 26’ncı maddesiyle 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’a geçici 2’nci madde eklenmiş olup, anılan madde hükmü ile yapılandırılan borçlara ve ödeme sürelerine ilişkin bazı düzenlemeler yapılarak, ilave imkanlar getirilmiştir.
Anılan madde hükmü ile getirilen düzenlemeleri açıklayan ve uygulama usul ve esaslarını belirleyen 5 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliği de 29 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Anılan tebliğde de ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, anılan Kanun maddesi hükmüyle getirilen imkanlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
6736 sayılı Kanun’dan yararlanma hakkını kaybedenlere tanınan hak

6736 sayılı Kanun kapsamında; borçları yapılandırılan ancak, maddenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yapılandırması ihlal olan borçlular, ihlale neden olan tutarları geç ödeme zammı (ödeme yapılması gereken tarihten 27 Ocak 2017 tarihine kadar geçen süre için ayrıca aylık %1.4 oranında geç ödeme zammı) ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri durumunda kanundan yeniden yararlanabileceklerdir. Bu hükümden yararlanabilmek için ayrıca yazılı bir başvuru aranılmayacaktır. (Ancak 6736 sayılı Kanun!un 5. maddesi uyarınca matrah ve vergi artırımında bulunanlar ve 6’ncı maddesi kapsamında stok, kasa ve ortaktan alacaklara ilişkin aftan yararlanan mükelleflerin ödemeleri gereken tutarları süresinde ödememeleri halinde Kanun hükümleri ihlal olmadığından, anılan maddeler uyarınca ödenecek tutarlar bu düzenleme kapsamına girmemektedir.)
Taksit sürelerinin uzatılması
2017 yılının Ocak ayından itibaren (ödeme süresi bu aya tekabül eden taksitler dâhil) ödenmesi gereken taksitlerin her birinin ödeme süreleri, normal taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren, faizsiz olarak, dörder ay uzatılmıştır. Taksitlerin ödeme süreleri tahsil dairelerince re’sen uzatılacağından, borçlulardan ayrıca yazılı başvuru aranılmayacaktır. Bu kapsamda, kanunun 2, 3, 4 ve 5’inci maddeleri ile 6’ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ve 10’uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında ödenmesi gereken alacaklara ilişkin taksitlerin ödeme süreleri uzamaktadır. Başka bir deyişle; Kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safh asında bulunan alacaklar, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, matrah ve vergi artırımı ile ilgili olan taksitler ve kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialar nedeniyle ödenmesi gerekip te taksitlendirilmiş olan katma değer vergisi taksitleri bu kapsamda uzamaktadır.
Fıkra kapsamında uzayan ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
Öte yandan, 6736 sayılı Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden;
• İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
• Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
• Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi, hâlinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedileceği için, taksitli ödeme seçeneğini tercih eden borçluların 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iki taksiti tam olarak ödemeleri gerekmektedir.
12 taksit seçeneğini tercih edenlerin ödeme planı
Kanunun 3’üncü maddesi kapsamında 12 taksit seçeneğini tercih ederek borçlarını yapılandıran ve ilk taksitini Kasım 2016’da ödeyen borçlunun, geçici 2’nci maddenin ikinci fıkrasına göre 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken diğer taksitlerinin ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır. Diğer hususlar
■ Mücbir sebep halini sonlandıran ancak beyannamelerini veremeyen mükellefler beyannamelerini 2017 Nisan ayı sonuna kadar verebilecekler ve ödemelerini de 2017 Mayıs ayı sonuna kadar yapabileceklerdir.
■ Peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek ödemelerini yapmamış olanlar, yapılandırılan alacakların tamamını, ödeme yapılması gereken tarihten 27 Ocak 2017 tarihine kadar hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemeleri halinde peşin ödeme indiriminden yararlanacaklardır. (YİÜFE farklarının yarısı silinecek, ayrıca ödenecek tutarın hesabında, taksitli ödeme kapsamında hesaplanmış olan katsayı farkları da dikkate alınmayacaktır),
■ Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenler, Nisan ayı sonuna kadar başvurulması halinde taksitli ödemeye geçebileceklerdir.
■ Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını geç ödeme zammıyla birlikte Aralık 2016 ayında ödeyen mükelleflere de peşin ödeme indirimi hakkı tanınmıştır. (Bu kişilerin borçları, talep ettikleri taksit sayısına göre katsayı uygulanmak suretiyle yeniden hesaplanacaktır. Böylelikle bulunan tutarın, 27 Ocak 2017 tarihine kadar ödenmesi gereken taksitlerinin, geç ödeme zammıyla birlikte 2017/Mayıs sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 2017 ve sonraki yıllarda ödenmesi gereken diğer taksitler ise 4 ay ertelemeli olarak ödenebilecektir.)
Kaynak:DUNYA.com/ AKİF AKARCA,DR.MEHMET ŞAFAK