Naylon Fatura Nedir?  “Naylon fatura” deyimi halk arasında “sahte fatura” veya “muhteviyatı (içeriği) itibariyle yanıltıcı fatura” için kullanılmaktadır. Her ne kadar sahte fatura ile yanıltıcı fatura arasında bazı farklılıklar olsa da evraktaki gerçeğe aykırılık (sahtelik) unsurunun vurgulandığı bu terim toplumda genel kabul görmüştür.
Sahte belge (fatura) Vergi Usul Kanununun 359/b maddesinde; “Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.” şeklinde, yanıltıcı belge ise yine Vergi Usul Kanununun 359/a maddesinde; “Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.” şeklinde tanımlanır.
Tanımlardan da anlaşılacağı üzere sahte fatura ile yanıltıcı fatura arasındaki temel ayrım; sahte faturanın gerçek
 
bir muamele ve durum yok iken düzenlenmesi, yanıltıcı faturanın ise gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte (miktar dahil) içeriği itibariyle yanıltıcı olmasıdır.
Halk arasında kullanılan naylon fatura terimi, yukarıda da ifade edildiği üzere hem sahte fatura ve hem de yanıltıcı faturayı kastetmekte, nihayette belirli gerçeğe aykırılık (sahtelik) unsuru barındıran bu iki belge türü arasındaki teknik farklılıkları dikkate almamaktadır.
Naylon Fatura Düzenleme ve Kullanmanın Cezası Nedir?
Naylon fatura düzenleyenler ve kullananlara iki temel ceza verilir, ayrıca duruma göre ilave yaptırımlar uygulanır. Verilen iki temel ceza; hapis ve vergi cezasıdır. Sahte fatura ve yanıltıcı fatura ayrımı hapis cezası verilmesinde kritik öneme sahiptir; sahte fatura düzenleyenler ve kullananlara, sahte fatura düzenledikleri veya kullandıkları her yıl için ayrı ayrı 36 aydan 60 aya kadar hapis cezası, ayrıca durumuna uygun 3 kat vergi ziyaı cezası verilir. Yanıltıcı fatura düzenleyenler ve kullananlara ise yanıltıcı fatura düzenledikleri ve kullandıkları her yıl için ayrı ayrı 18 aydan 36 aya kadar hapis cezası ayrıca durumuna uygun 3 kat vergi ziyaı cezası verilir.
Naylon Fatura Düzenleme ve Kullanma Cezalarından Korunmak İçin Ne Yapılabilir?
Naylon fatura düzenleme fiili icrai olarak işlenebilecek bir suç olduğundan, mükelleflerin fatura ve fatura yerine geçen belgeleri (VUK Md. 229 vd.) gerçek muamele ve durumlara sadık kalarak düzenlemeleri suç işlemekten korunmak için yeterlidir. Ancak, naylon fatura kullanma fiilinde mükellefin kendisinin tedbirli ve basiretli olması her zaman yeterli olmayabilir, mükellefler aldıkları faturaların naylon olup olmadıklarını bilemeyebilirler. Bu durumda, kendilerini korumak için aşağıdaki önlemleri dikkate alabilirler:

 1. a)Sahte veya yanıltıcılığından şüphelendikleri faturaları almamaları,
 2. b)Böyle bir şüphe doğduğunda Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden veya vergi dairesi kayıtlarından fatura düzenleyen mükellefin bilgilerini kontrol etmeleri,
 3. c)Fatura düzenleyen mükellefin işyerini, adres, telefon ve internet bilgilerini kontrol etmeleri,
 4. d)Bedeli ne olursa olsun faturaya ilişkin ödemeleri banka aracılığı ile yapmaları,
 5. e)Faturaya konu muamele ve durumu tevsik eden ambar ve nakliye faturası, taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi, taşıma sigortası gibi belgeleri muhafaza etmeleri,

Naylon Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçlamasına Muhatap Olanlar Ne Yapmalı?
Naylon fatura düzenleme ve kullanma fiilleri, tipik vergi kaçakçılığı fiilleridir. Her yıl binlerce mükellef bu suçlamaya muhatap olmaktadır. Kötüniyetli mükelleflerin yanında bazı durumlarda iyiniyetli mükelleflerin de, yukarıdaki değinilen veya değinilmeyen türlü önlemleri almalarına rağmen bu suçlama ile muhatap olması ihtimal dahilindedir.

Naylon fatura düzenleme ve kullanma suçu ile muhatap olan mükellefin dikkate alması gereken hususlar arasında;

 1. a)İşlemlerini usulüne uygun belgeleyip belgeleyemeyeceği,
 2. b)Suçlamanın naylon fatura düzenleme mi yoksa kullanmaya mı ilişkin olduğu,
 3. c)Suçlamanın sahte belge düzenleme ve kullanımı mı yoksa yanıltıcı belge düzenleme ve kullanımına ilişkin olduğu,
 4. d)Suçlamanın sadece bir yıla mı yoksa birden fazla yıla ilişkin mi olduğu, incelemenin bu dönemlerin tamamıyla ilgili olarak mı yoksa sade bir kısmı ile ilgili mi yapıldığı,
 5. e)Suçlamanın uzlaşmaya olanak tanıyıp tanımadığı,
 6. f)Suçlamanın 2 yılı aşan hapis cezası gerektiren bir suçlama olup olmadığı (2 yılı aşan hapis cezalarında paraya çevirme, erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması imkânı bulunmadığından, fiilen hapis yatılması sözkonusudur),

öncelikle sayılmalıdır.
Sonuç olarak; naylon fatura düzenleme ve kullanma, vergi kaçakçılığı hallerindendir. Bu fiillere bağlı cezaların yüksekliği, suçlu ile suçsuzun doğru ayırt edilmesini gerektirir.
Kaynak:naylonfaturasuclari.wordpress.com