DÜZELTME TALEPLERİ
Nelere karşı düzeltme talebinde bulunulabilir?
Hangi sürede düzeltme talebinde bulunmak gerekir?
Nereye ve Nasıl?
Düzeltme taleplerinde idarenin dikkat ettiği hususlar nelerdir?
Tebliğ edilen gümrük vergilerine karşı
Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde
Düzeltme taleplerine ilişkin gerekçeleri de açıkça gösteren bir dilekçeyle ilgili gümrük idaresine  başvurmak gerekir.
(Gümrük vergilerine karşı gümrük idarelerine düzeltme talebinde bulunmadan bir üst merciye itiraz edilebilir.)
Başvuru süresi içinde yapılmış mı?
Dilekçeyi veren yükümlü veya onun temsilcisi mi?
Dilekçede ileri sürülen iddiaları kanıtlayıcı fotoğraf, katalog, prospektüs vb gibi belgeler mevcut mu?
İTİRAZ
Nelere itiraz  edilebilir?
Hangi sürede itiraz etmek gerekir?
Nereye ve Nasıl?
İtiraz taleplerinde idarenin dikkat ettiği hususlar nelerdir?
Düzeltme taleplerine ilişkin kararlara
Gümrük vergilerine
Cezalara
İdari kararlara
7 gün içinde
İtiraz gerekçelerini açıkça belirten bir dilekçeyle, kararı alan gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne
Anlaşmazlığa konu beyanname ve sair her türlü belge ile eşyadan alınacak örnek, örnek alınması mümkün olmayan hallerde eşyanın kendisi veya fotoğraf, katalog, prospektüs gibi eşyayı görmeden fikir verecek diğer belgelerin incelenmesi ve gerek duyulması halinde ilgili gümrük idaresinin mütalaası.
Düzeltme taleplerine ilişkin kararlara
Gümrük vergilerine
Cezalara
İdari kararlara
15 gün içinde
Kararın alındığı ilk idarenin gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü olduğu hallerde itiraz gerekçelerini açıkça belirten bir dilekçeyle Gümrük Müsteşarlığına
Anlaşmazlığa konu beyanname ve sair her türlü belge ile eşyadan alınacak örnek, örnek alınması mümkün olmayan hallerde eşyanın kendisi veya fotoğraf, katalog, prospektüs gibi eşyayı görmeden fikir verecek diğer belgelerin incelenmesi ve gerek duyulması halinde ilgili gümrük idaresinin mütalaası.
YARGIYA YOLUNA MÜRACAAT
 
Hangi kararlara karşı yargı yoluna başvurulabilir?
Hangi sürede başvurmak gerekir?
Nereye ve Nasıl?
 
Düzeltme taleplerine ilişkin kararlara
Gümrük vergilerine
İdari kararlara
Danıştay’da ve idare mahkemelerinde yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren sırasıyla 60 ve 30 gün,
Vergi mahkemelerinde ise tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde.
Gümrük başmüdürlükleri ile Gümrük Müsteşarlığına yapılan itirazların ret kararlarına karşı söz konusu işlemin yapıldığı gümrük müdürlüğünün veya gümrük başmüdürlüğünün bulunduğu yerdeki idari yargı mercilerine başvurulabilir.
(İdari itiraz yolları tüketilmeden yargıya başvurulması mümkün değildir)
Vergi kaybına neden olan işlemlere ilişkin cezalara ve  Usulsüzlük Cezalarına
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda belirtildiği üzere kararın tebliği ve tefhimi (bildirilmesi) tarihinden itibaren 15 gün içinde
Bizzat, kanuni temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine, verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesinin iki nüsha olarak verilmesi gerekir.
(İdari itiraz yolları tüketilmeden yargıya başvurulması mümkün değildir)
Sulh ceza mahkemelerinin vereceği kararlara karşı
7 gün içinde.
Yargılama çevresindeki ağır ceza mahkemesine