İdari Para Cezası Nedir? , İdari Yargılama Usul Kanunu’nda 3/2-b maddesinde dava dilekçesinde yer alması gereken hususlar arasında sayılan davanın konusu ve sebepleri ile kastedilen budur. Davanın konusu ile tazmini talep edilen zarara yol açan idari işlem, eylem veya sözleşme kastedilmektedir. Davaya yol açan sebepten hareket edilirse iptal davaları 5 gruba ayrılabilir. Çünkü kanuna göre iptal davalarında idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlendiren biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar (madde 2/1-a). Şeklinde ifade edilmektedir. Bir hukuk kuralının yeni bir kural işlemini idari makamlara, sübjektif bir durum ya da belli bir kişiye yine kanunlarda gösterilen kurallara uygun olarak tek yanlı icrai işlemdir. Yasal bir tanımı olmayan, idari işlemin nitelikleri öğreti ve idari yargı kararlarıyla belirlenmektedir. Buna göre, bir tasarruf veya kararın idari işlem sayılabilmesi için bunun bir kamu kurumunca ya da idare örgütü içinde yer alan bir idari makamca verilmiş olması ve idarenin idare hukuku alanında gördüğü idari faaliyetlerle ilgili bulunması gerekir. İdarenin tazmin sorumluluğunun doğabilmesi için, zarar ile idare davranışı arasında illiyet bağının var olması gerekir. Diğer bir deyişle sebep sonuç ilişkisi bulunması gerekir. Hukuk devleti ilkesinin gereklerinden birisi de idarenin işlem ve eylemlerinin yargı organları tarafında denetlemesidir([9]). Eğer idarenin işlem ve eylemleri kısmide olsa hukuk denetimi dışına bırakılırsa hukuk düzeni zedeler.