1. Görevli ve Yetkili Mahkeme
 2. İdari Merci Tecavüzü
 3. Dava Açma Ehliyeti
 4. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı
 5. Vergi Mahkemelerindeki Dava Açma Süresi
 6. Vergi Davalarına Davalı (Hasım) Hususu
 7. Dava Dilekçelerinin İYUK 3. Maddesine Uygun Olması
 8. Dava Dilekçelerinin İYUK 5. Maddesine Uygun Olması
 9. Dava Dilekçesinde Özellikle Dikkat Edilmesi Gerek Hususlar
 10. Dava Dilekçelerinde Sıklıkla Yapılan Hatalar

  1. Dava Dilekçesinin Reddi Durumu
  2. Vergi Davalarında Tarafların Kişilik ve Niteliğinde Değişiklik Olduğu Durumlar
  3. Vergi Davalarında Yürütmeyi Durdurma İstemi
  4. Vergi Yargısında Resen İnceleme
  5. Mahkemelerde Davaların Görülmesi, Tek Hakim ve Heyet Olarak Görülecek Davalar, İlk Derece Danıştayda Görülen Davalar
  6. Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay Dava Daireleri ve Vergi Dava Dairelerinin Oluşumu, Özellikleri ve Davalar Üzerindeki Yansımaları
  7. Mali ve Adli Tatilde Özellik Arzeden Durumlar
  8. Vergi Mahkemesi Kararlarının Uygulanması
  9. Vergi Mahkemesi Kararlarına Karşı İtiraz, İstinaf ve Temyiz Yolları
  10. Temyiz ve İtiraz Aşamalarında Yürütmenin Durdurulması İstemi
  11. Mahkeme Kararının Kısmen Ya da Tamamen Bozulması
  12. Vergi Yargısında Yargılamanın Yenilenmesi
  13. Hakimlerin Davadan Çekilmesi ve Reddi
  14. Vergi Yargısında Kabul, Feragat ve Davanın Konusuz Kalması
  15. Vergi Davalarında Avukatlık Ücreti
  16. Vergi Yargısında İspat, Delil Sunma Keşif ve Bilirkişi Konuları

 
Kaynak:www.davavergi.com