Vergi Usul Kanunun 153/A Maddesine Göre, Münhasıran Sahte Belge Düzenlemesi Nedeniyle Mükellefiyet Kayıtlarının Resen Terkin Edilmesi Halinde Yeniden İşe Başlamada Alınması Gereken Teminat Uygulaması.
Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilenlerin ve de bu işlemden dolayı kesilen vergi ve cezaları kesinleşenlerin mükellefiyetleri resen kapatılmaktadır. Keza bu fiilin uygulanmasına yardımcı olan 3568 sayılı yasada tadat edilen meslek mensuplarının incelemeye yetkili olanları raporlarında tespit edilmeleri halinde bu kişilere cezai müeyyide uygulanmak üzere bağlı oldukları meslek kuruluşlarına gerekli bildirimin yapılması ve mükellefiyetleri belirli süre ile kapatılması yönünde düzenleme yapılmıştır.
Mükellefiyetleri resen kapatılanların; ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak yeniden işe başlayabilmeleri

için, bahse konu işlemlerden kaynaklanan vergi ve bu vergiye müteallik tüm vergi borçlarını ödemeleri ve de işe başlama müracaatları esnasında, vergi dairesi tarafından yazı ile bir ay içinde; 2017 yılı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunun 10 uncu maddesinin (1), (2), ve (3)’ncü numaralı bentlerinde sayılan neviden olmak üzere asgari 90.000,00 TL’sı ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın %10’undan az olmamak üzere teminat verilmesi talep edilir.
Sahte belge düzenleme fiiline binaen mükellefiyetleri resen kapatılanların, yeniden mükellefiyetlerinin tesis edilebilmesi için, bahse konu teminatın vergi dairesine verilmesi halinde, yeniden mükellefiyetleri tesis edilecektir. Bahse konu teminatın verilmemesi halinde mükellefiyetleri tesis edilmeyecektir.
Sahte belge düzenleme fiilinden dolayı idarece resen kapatılan mükelleflerin, işe başlama bildiriminde bulunması gerekmeyen mükellefiyet tesislerinde, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları, değer artış kazancı ile ücret gelirleri için beyanname vermeleri gerektiği durumlarda bu nevi mükellefiyetleri için teminat verme şartı bulunmayıp, bu gelirlerle ilgili beyanları için teminat veya her hangi bir kısıtlama olmadan yapabileceklerdir.
KAYNAK:HURSES/BERKER TÜRKER