VERGİ HUKUKUNUN TANIMI VE KAPSAMI‏

Tanımı Vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli hukuk kuralları bütünüdür. Kapsamı Devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği vergiler ve vergilerin yanı sıra resim, harç ve şerefiye gibi kamu gücüne, cebre dayanan diğer kamu gelirlerini de geniş anlamıyla içinde yer alır.

VERGİ HUKUKUNUN HUKUK BÜTÜNÜ İÇİNDEKİ KONUMU

Vergilendirme işlemine girişirken devletin egemenlikten kaynaklanan otoritesini kullanması, vergi hukukunun kamu hukukunun bir dalı olduğunu gösterir.

VERGİ HUKUKU-KAMU HUKUKU İLİŞKİSİ

 Vergi hukukunun kamu hukuku dalına girmesi nedeniyle kamu hukukunun diğer dallarıyla da yakın ilişkileri söz konusudur. Bunlar,

-Anayasa Hukuku, (Yasasız vergi olmaz.)

-İdare Hukuku, (Bireysel bir vergi işlemi, bir idari işlemdir. Örn. Tarh İşlemi)

-Ceza Hukuku, (Vergi suç ve cezaları)

-Devletler (Umumi) Hukuku, (Yasaların şahsiliği ve mülkiliği, mükerrer vergilendirme)

VERGİ HUKUKU-ÖZEL HUKUK İLİŞKİSİ

Öte yandan, vergi hukuku özel hukuk biçimlerini, kavramlarını (ikametgah, evlilik, mal rejimi, rüşt gibi.) ilke olarak aynen kabul eder, ancak belli durumlarda vergi hukuku kendi düzenlemelerini getirdiği taktirde bunlar esas tutulur. Örneğin, Gelir Vergisi Kanunu, “ticari kazancı” tanımlarken TTK’na genel gönderide bulunurken ayrıca hangi faaliyetlerinde ticari faaliyet olarak vergilendirileceğini belirtmektedir.

 Diğer taraftan, özel hukukun kabul ettiği, ancak vergi hukuku bakımından peçeleme kabul edilen durumlar da örnek olarak verilebilir. Çünkü, Vergi Hukuku açısından vergilendirmede, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.

Vergi Hukuku Bölümlendirilmesi Maddi Vergi Hukuku

Vergi borcu konusunda hak ve ödevlerin do¤umunu, sona ermesini ve bunlar›n içeri¤ine ilişkin hukukî ilkeleri inceleyen vergi hukuku dal›” Verginin konusu, mükellef, matrah, nispet gibi verginin yapısı ile ilgili esasları düzenler. Vergi Kanunları Vergi Usul Hukuku (Gümrük ve tekel vergileri hariç) gerek genel bütçeye giren gerekse de belediye ve il özel idarelerine ait olan vergilerin (ve resim, harçların) tespit ve tahsili için uyulması gereken kurallar ve genel olarak uygulama ile ilgili esasları düzenler.

Vergi Usul Kanunu

1. Kitap – Vergilendirme

2. Kitap – Mükellefin Ödevleri

3. Kitap – Değerleme

4. Kitap – Ceza Hükümleri

5. Kitap – Vergi Davaları

Vergi Hukukunun Dalları Vergi Ceza Hukuku Vergi Usul Kanunu

Vergi İcra Hukuku Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Vergi Yargılama Hukuku İdari Yargılama Usulü Kanunu Danıştay Kanunu Uluslararası Vergi Hukuku Uluslararası Anlaşmalar ve Kanunlar Vergi Usul Hukuku Vergi Usul Kanunu

VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Vergi borçlusu, belli miktarda vergiyi kamu alacaklısına ödemek zorunda olan kişidir. Vergi borçlusunun vergiyi ödemek görevi (maddi görev) yanında, defter tutmak, beyanname vermek, bildirimlerde bulunmak gibi çeşitli şeklî görevleri de vardır. Yükümlülük hem maddi görevi hem de şekli görevleri içine alan daha geniş bir kavramdır.

EHLİYET VE TEMSİL

Vergi hukukunda yükümlülük ve sorumluluk için kanuni ehliyet şart değildir. Bu nedenle vergiyi doğuran olayla iradi veya gayri iradi bir ilişki kurmak vergi yükümlüsü olmak için yeterlidir; çünkü vergi hukukunda ehliyetin temeli vergi ödeme gücüdür.

 VERGİ SORUMLULUĞU

Vergiyi doğuran olayla ilişkisi olmayan üçüncü kişilerin yasalarla, vergiye ilişkin maddi ya da şekli ödevlerin yerine getirilmesi bakımından vergi dairesine muhatap tutulmalarını, bazı koşullarda ise asıl vergi borçlusu ile birlikte veya onun yerine geçerek vergiyi kendi mal varlıklarından ödemelerini ifade eder.

SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ

Yasada aksine hüküm olmadıkça sözleşme yolu ile sorumluluk yaratılamaz ya da bir kimse bu yolla sorumluluktan kurtulamaz. Sorumluluk, sorumluluğun ilgili olduğu vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi ile doğar.

VERGİ HUKUKUNDA TESELSÜL

Vergi hukukunda teselsül birden fazla yükümlünün aynı anda bir verginin tamamının borçlusu olmaları anlamına gelmektedir.

VERGİLENDİRME SÜRECİ

Herhangi bir vergi borcunun doğması için ön koşul, yasallık ilkesinin gereği olarak bir vergi yasası hükmünün bulunmasıdır. Somut vergi ilişkisi vergiyi doğuran olay ile başlar.

Tarh, Tebliğ, Tahakkuk, Tahsil.

VERGİNİN TARHI

Verginin tarhı vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir.

TARH İŞLEMİNİN ÇEŞİTLERİ

Beyana dayanan tarh, İkmalen vergi tarhı, Re’sen vergi tarhı, İdarece vergi tarhı.

BEYANA DAYANAN TARH

Türk vergi sisteminde ilke olarak beyan esası geçerlidir. Beyan usulünde vergi yükümlünün yazılı veya sözlü beyanı üzerine tarh edilir. Asıl olan yazılı beyandır. Beyana dayanan tarh işleminde vergi matrahı yükümlüce saptanıp bildirilir. Yükümlüler ilke olarak kendi beyanları üzerine yapılan tarhiyata karşı dava açamazlar. İhtirazi kayıtla beyan durumu bu ilkenin istisnasını oluşturmaktadır.

 İKMALEN VERGİ TARHI

Beyan usulünde belli bir vergi tarhiyatından sonra ortaya çıkan ve idarece saptanan matrah farkı için yapılan bir vergilendirmedir. İkmalen vergi tarhı için gerekli iki koşul vardır; Daha önceden bir verginin tarh edilmiş olması, Daha önce tarh edilmiş olan vergiye ilave olarak bir verginin salınmasını gerektiren matrah ya da matrah farkının defter, kayıt veya belgeler gibi maddi delillere ya da kanuni ölçülere göre saptanması gerekir.

 RE’SEN VERGİ TARHI

Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanunî ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır.

VERGİ TARHINDA HAZIRLAYICI İŞLEMLER

Arama, Yoklama, İnceleme, Bilgi toplama.

TEBLİĞ

Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.

TAHAKKUK

Vergi Usul Kanununun tanımına göre; “Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir”.

TAHSİL

Vergiyi doğuran olay ile ortaya çıkan vergi ödevi ilişkisi verginin tahsili ile sona erer. Tahsil işlemi ile yani ödeme ile o vergi borcu ortadan kalkmış olur.

VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER

Yasal süreler: Kural olarak vergilerin yasallığı ilkesi gereğince süreler yasa ile belirlenir. İdari süreler: İdare tarafından belirlenen sürelerdir. Yargısal süreler: Vergi yargısı organı tarafından belirlenen sürelerdir.

 HUKUKİ NİTELİKLERİNE GÖRE SÜRELER

Süreler hukuki niteliklerine göre, hak düşürücü süreler, vergi ödevleri ile ilgili süreler ve düzenleyici süreler olarak sınıflandırılabilir.

SÜRELERİN HESAPLANMASI

Vergi yasalarında yer alan sürelerin; gün, hafta, ay olarak ya da sonlarının belli bir günle ifade edilmelerine göre nasıl hesaplanacakları VUK’ ta belirtilmiştir.

SÜRELERİN UZAMASI

Mücbir sebepler; En belirgin özelliği kişilerin iradesi dışında meydana gelen kaçınılmaz ve karşı konulamaz bir olay oluşudur. Zor durum; Zor durumda olmaları nedeniyle vergi işlemleri ile ilgili ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara yasal sürenin bir katını geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca uygun bir süre verilebilir. Ölüm; Ölüm halinde bildirim ve beyanname verme sürelerine üç ay eklenir.

 BİLDİRİMLER

İşe başlamayı bildirme; V.U.K. Md. 153 Adres değişikliklerinin bildirilmesi; V.U.K. Md. 157 İş değişikliklerinin bildirilmesi; V.U.K. Md. 158 İşletmede değişikliğin bildirilmesi; V.U.K. Md. 159 İşi bırakmanın bildirilmesi; V.U.K. Md. 160

BİLDİRİMLERİN ŞEKLİ VE SÜRESİ

Bildirimlerin yazılı olması esastır, Mükelleflerin işe başlama bildirimleri dışında kalan işi bırakma ile adres, iş ve işletmede meydana gelecek değişiklik bildirimlerini bildirilecek olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içinde vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.

DEFTER TUTMANIN AMACI

Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek, Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek, Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek, Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek, Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını kontrol etmek ve incelemek.

DEFTER TUTMAK ZORUNDA OLANLAR

Ticaret ve sanat erbabı, ticaret şirketleri, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, serbest meslek erbabı, çiftçiler Vergi Usul Kanunu’na göre defter tutmaya mecburdurlar. İktisadi kamu müesseseleri ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, defter tutma bakımından tüccarların tabi oldukları hükümlere tabidir. Defterler hesap dönemi itibariyle tutulurlar.

DEFTER TUTMA BAKIMINDAN TÜCCARLAR

Tüccarlar, defter tutmak bakımından birinci sınıf tüccarlar ve ikinci sınıf tüccarlar olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. Birinci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre, ikinci sınıf tüccarlar da işletme hesabı esasına göre defter tutarlar.

 BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA

Bilanço esasında tutulacak defterler esas olarak yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri olmak üzere üç başlık altında toplanabilir.

İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA

İşletme hesabı esasında mükellefler tarafından işletme hesabı defteri tutulur. İşletme hesabının sol tarafını giderler, sağ tarafına ise hasılat kaydedilir.

SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ

Serbest meslek erbaplarınca serbest meslek kazanç defteri tutulur. Bu defterin bir tarafına giderler, diğer tarafına da hasılat kaydedilir.

ZİRAİ KAZANÇLARDA DEFTER TUTMA

Gerçek usulde vergiye tabi çiftçiler çiftçi işletme defteri tutmak zorundadırlar. Çiftçiler diledikleri takdirde, işletme defteri yerine yazılı talepte bulunmak suretiyle bilanço esasına göre de defter tutabilirler.

DEFTERDE KAYIT NİZAMI

Vergi Usul Kanunu’na göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması mecburidir. İşlemlerin en fazla on gün içerisinde defterlere kaydedilmesi esastır. Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir.

DEFTERLERİN TASDİK EDİLMESİ

Defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki noter tarafından tasdik edilir. Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı içinde tasdik ettirilir.

BELGE DÜZENLEME FATURA;

Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. PERAKENDE SATIŞ VESİKASI; Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları için düzenlenir.

BELGE DÜZENLEME GİDER PUSULASI;

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler için ya da vergiden muaf esnaftan satın aldıkları emtia için gider pusulası düzenlemek zorundadırlar. MÜSTAHSİL MAKBUZU; Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada düzenlenir.

BELGE DÜZENLEME SERBEST MESLEK MAKBUZU;

Serbest meslek erbapları mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatları için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek ve bir nüshasını müşteriye vermek zorundadır. ÜCRET BORDROSU; İşverenler her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu düzenlemek zorundadırlar.

DEFTER VE VESİKLARI MUHAFAZA ÖDEVİ

Bu Kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle kullandıkları belgeleri, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.

DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ÖDEVİ

Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişiler, muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını… muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorundadırlar.

ENVANTER

Envanter çıkarmak, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak tespit etmektir.

DEĞERLEME

Envantere alınan iktisadi kıymetler, Vergi Usul Kanununun üçüncü kitabında yazılı değerlemeye ait esaslara göre değerlenir. Değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir.

 DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ

Maliyet bedeli, Borsa rayici, Tasarruf değeri, Mukayyet değeri, İtibari değer, Vergi Değeri, Rayiç Bedel, Emsal Bedeli ve ücreti.

 GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL GİBİ DEĞERLENECEK İKTİSADİ KIYMETLER

V.U.K.na göre iktisadi işletmelere dahil gayrimenkuller ve aşağıda gayrimenkul gibi değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetler maliyet bedeli ile değerlenir. Gayrimenkullerin mütemmim cüzleri ve teferruatları, Tesisat ve makineler, Gemiler ve diğer taşıtlar, Gayrimaddi haklar.

MALİYET BEDELİNE DAHİL OLAN UNSURLAR

Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satın alma bedelinin yanında aşağıda yazılı giderler de girer; Makine ve tesisatta gümrük vergileri nakliye ve montaj giderleri, Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın tevsiyesinden mütevellit giderler.

AMORTİSMANLAR

İşletme mevcutları arasında yer alan ve bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan aşağıdaki iktisadi kıymetler amortismana tabidir; Gayrimenkuller, Gayrimenkullerin mütemmim cüzileri ve teferruatı, Tesisat ve makinalar, Gemiler ve diğer taşıtlar, Gayrimaddi haklar, Alet, edevat, mefruşat, demirbaş eşya, Sinema filmleri.

 AMORTİSMAN AYIRMA KOŞUL VE SÜRELERİ

İktisadi kıymetin işletmenin envanterine kayıtlı olması, İktisadi kıymetin yıpranma, aşınma veya kıymetten düşmeye maruz bulunması, İktisadi kıymetin işletmede bir yıldan fazla kullanılması, İktisadi kıymetin değerinin belli bir tutarı aşması. Hangi iktisadi kıymet için hangi oranda amortisman ayrılacağı Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

 ÖDEME

Ödeme süresinin son günü verginin vade tarihidir; yükümlüler muaccel olmuş vergilerini vade gününden önce ödeyebilirler.

ÖDEME ZAMANI

Özel hukukta borçların ödeme zamanlarının belirlenmesi tarafların iradesine bırakılmıştır. Vergiler, yasalarda gösterilen süreler içinde ödenir; bu konuda yükümlünün iradesi rol oynamaz. Ödeme süresinin son günü verginin vade tarihidir. Ayrıca özel ödeme zamanları da vergi kanunlarında bulunmaktadır.

GECİKME ZAMMI & GECİKME FAİZİ

Gecikme zammı muaccel hale gelmiş her çeşit kamu alacağına vade tarihini izleyen günden itibaren uygulandığı halde, gecikme faizi sadece re’sen, ikmalen ve idarece tarh edilen vergilerde uygulama alanı bulmaktadır.

CEBRİ İCRA YOLUYLA TAHSİL

Kamu alacağını vadesinde ödemeyenlere yedi gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gereği “ödeme emri” ile tebliğ olunur.

 ÖDEME YERİ

Vergi hukukunun kamusal niteliği bu konuda yükümlünün iradesini tanımaz; vergi borcu, yükümlünün bu bakımdan bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Vergi dairesi yükümlüyü tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden kamu idaresidir.

 ZAMANAŞIMI

Ödeme dışında vergi borcunu sona erdiren en önemli nedenlerden biri zamanaşımıdır. Temelde zamanaşımını ikye ayrıbiliriz; Tahakkuk zamanaşımı, Tahsil zamanaşımı.

TAHAKKUK ZAMANAŞIMI

Vergi alacağının doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve yükümlüye tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Vergi cezalarında ise vergi ziyaı cezası için beş yıl olan zamanaşımı süresi usulsüzlük suçları için iki yıl olarak saptanmıştır. Vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük suçunun birleşmesi halinde ceza, vergi ziyaı cezası için belirlenen zamanaşımı süresi içinde kesilir.

TAHSİL ZAMANAŞIMI

Kamu alacağı, vadesinin rastladığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.

TERKİN

Terkin, bazı koşulların varlığı halinde vergi alacağını bütün hukuki sonuçları ile birlikte ortadan kaldıran bir idari işlemdir. Yargı Organlarının Kararına Dayanan Terkinler, Vergi Usul Kanunu’nun Öngördüğü Terkin Nedenleri, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Öngördüğü Terkin Nedenleri.

VERGİ BORCUNU SONA ERDİREN DİĞER NEDENLER

Hata Düzeltme, Uzlaşma, Yargı Kararları.

VERGİ CEZALARINI SONA ERDİREN SEBEPLER

Ölüm; Ölüm ile vergi cezaları sona erer. Buna karşılık ölenin vergi borçları devam eder. Ceza İndirimi; Re’sen, ikmalen veya idarece tarh edilen vergilerde yükümlü veya sorumlu vergi mahkemesinde dava açma süresi içinde ilgili vergi dairesine başvurarak tarh edilen vergi veya vergi farkını ve yasada belirtilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını vadesinde veya teminat göstererek vadenin bitiminden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse vergi ziyaında kesilen cezanın birinci defada yarısı, daha sonra kesilen cezaların üçte biri, usulsüzlük cezalarının üçte biri indirilir. Af; Devletin tek tarflı alacağından vazgeçmesidir.

ÖDEME EMİRLERİNE KARŞI YARGI YOLU

Ödeme emrine karşı açılacak davaların aşağıda yer alan nedenlerden birine dayanması gerekir; Borcun olmaması (veya ödenmiş olması), Borcun kısmen ödenmiş olması, Borcun zamanaşımına uğramış olması.

 KAMU ALACAĞI İÇİN GÜVENCE ÖNLEMLERİ

Rüçhan Hakkı; Üçüncü kişilerin haciz koydurduğu bir mal paraya çevrilmeden önce kamu alacaklısı da takibe geçtiği takdirde hacze iştirak eder. Teminat; 6183 sayılı yasa 10. maddesinde sayıldığı üzere, banka teminat mektupları, hazine tahvil ve bonoları, menkul ve gayrimenkul mallar vb. teminat konusu yapılabilir. İhtiyati Tahakkuk; İleride tahakkuk edebilecek vergi borcunun tahsilini güvence altına almak üzere uygulanan bu önlem için gerekli koşullar yasada sıralanmıştır. İhtiyati Haciz; Kanundaki koşullar sonucunda gerçekleştirilir.

VERGİ HATALARI

Vergi hatası, doğrudan vergi miktarını etkileyerek fazla, eksik vergi tarh, tahakkuk ve tahsiline yol açan maddi yanlışlıklar ya da değerlendirme yanlışlıklarıdır. Hesap hataları ve vergilendirme hataları olarak iki grupta incelenebilir.

HESAP HATALARI

Hesap hataları kolay görülebilen, basit, aritmetik yanlışlıklardan doğmaktadır; Matrahta Hata; Beyannamede matrah miktarının toplama yanlışlığı sonucu eksik ya da fazla gösterilmesi. Vergi Miktarında Hata; Vergi oranlarında, tarifelerde yapılan uygulama yanlışlıkları ve mahsup işlemlerinden doğan yanlışlıklar. Mükerrerlik; Aynı vergi kanununun uygulanmasında belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır.

VERGİLENDİRME HATALARI

Vergilendirme işleminin özü ve vergiyi doğuran olay ile daha yakından ilgilidir; Yükümlü kişide hata, Yükümlülükte hata, Konuda hata, Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata.

 DÜZELTME YOLLARI

Vergi cezalarında yapılan hatalar, bu kanunda vergi hataları için belli edilen usul ve şartlara göre düzeltilir.

DÜZELTME ZAMANAŞIMI

Beş yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur. Zamanaşımı süresi, bu sürenin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde hatanın yapıldığı, ilân yolu ile tebliğ edilip dava konusu olmaksızın tahakkuk eden vergilerde ödeme emrinin tebliğ edildiği, ihbarname ve ödeme emrinin ilân yoluyla tebliğ edildiği vergilerde 6183 sayılı kanuna göre haczin yapıldığı tarihten başlayarak bir yıldan az olamaz.

MALİ NİTELİKLİ SUÇLAR VE CEZALAR

Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası; Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. Bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Usulsüzlük Suçu ve Cezası ; Vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir. Vergi Usul Kanunu usulsüzlük suçunu, fiillerin ağırlığına göre iki derece üzerinden tek tek saymış ve bunlara ilişkin cezaları saptamıştır.

CEZA HUKUKU ANLAMINDA SUÇLAR

Kaçakçılık Suçları ve Cezaları; Vergi Usul Kanunu’nun, 359 uncu maddesinde bir kısım vergi suçlarının ceza mahkemelerinde yargılanarak hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılması hükme bağlanmıştır. Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu; Yükümlünğn Özel İşlerini Yapma Suçu;

VERGİ SUÇ VE CEZALARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

İştirak; Vergi ziyaına 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.

Tekerrür; V.U.K.’nun 339. maddesine göre vergi ziyaı veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası da kesinleşen bir kimse cezasının kesinleştiği tarihi izleyen yılın başından başlamak üzere vergi ziyaında beş, usulsüzlükte iki yıl içinde aynı suçu tekrar işlerse vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmi beş oranında arttırılır.

Birleşme; Cezayı gerektiren bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa bunlara ilişkin cezalardan sadece miktar itibariyle en ağırı kesilir