Danıştay 9. Dairesi
Tarih    : 04.03.2015
Esas No : 2012/1016
Karar No : 2015/727
VUK Md. 114
TARH ZAMANAŞIMI SÜRESİ

2005 yılına ait uyuşmazlık konusu vergi ve cezaların beş yıllık zamanaşımı süresi 31.12.2010 tarihinde dolduğundan ihbarnamelerin bu tarihten sonra, 04.01.2011 tarihinde tebliğ edilmesi sebebiyle tarh zamanaşımı bulunduğundan, işin esasına girerek karar veren mahkeme kararının bozulması gerektiği hk.
İstemin Özeti: Davacı adına, 2005/Ocak döneminden devreden katma değer vergisi dolayısıyla 2007/Mart, Haziran, Temmuz dönemlerine ilişkin olarak re’sen tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi’nin kararının; dilekçede ileri sürülen sebeplerle bozulması istenilmektedir.
Karar: Uyuşmazlıkta, davacı adına 2005/Ocak döneminden devreden katma değer vergisi dolayısıyla 2007/Mart, Haziran, Temmuz dönemlerine ilişkin olarak re’sen tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Tarh zamanaşımını, süre geçmesi nedeniyle vergi alacağının kalkması şeklinde tanımlayan Vergi Usul Kanunu’nun 113. maddesini izleyen 114. maddesinin birinci fıkrasında bu süre, vergi alacağının doğduğu yılı izleyen yıl başından başlayarak beş yıl olarak belirlenmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, (…) Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi olan davacının 28.02.2005 tarihinde davalı idareye nakil olduğu, 2004/Aralık dönemine kadar olan katma değer vergileri için düzeltme beyannamelerini (…) Vergi Dairesi Müdürlüğüne verdiği, fakat 2005 Ocak dönemi için düzeltme beyannamesi vermediği, bu nedenle 2005/Ocak dönemi katma değer vergisi beyannamesinden sonraki döneme devreden katma değer vergisinin 14.715,72 TL olarak dikkate alınması gerektiğinin (…) Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 25.01.2010 tarih ve 5111 sayılı yazısı ile davalı idareye bildirilmesi üzerine devreden katma değer vergisi dolayısıyla beyanların düzeltilmesi suretiyle dava konusu tarhiyatın yapıldığı anlaşılmaktadır.
Yasa hükümlerinin birlikte incelenmesinden, vergi alacağının doğduğu yılı takip eden beş yıl içinde tarh ve tebliğ edilememesi halinde tarh zamanaşımına uğrayacağı anlaşılmaktadır.
Bakılan davada, 2005/Ocak dönemine ait vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi içerikli ihbarnamelerin 04.01.2011 tarihinde davacıya tebliğ edildiği görülmektedir.
Bu durumda 2005 yılına ait uyuşmazlık konusu vergi ve cezaların beş yıllık zamanaşımı süresi 31.12.2010 tarihinde dolduğundan ihbarnamelerin bu tarihten sonra, 04.01.2011 tarihinde tebliğ edilmesi sebebiyle tarh zamanaşımı bulunduğundan, işin esasına girerek karar veren mahkeme kararının bozulması gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne Vergi Mahkemesi’nin kararının bozulmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, oybirliğiyle karar verildi.