Vergi Usul Kanununun vergi suçu olarak düzenlediği bu fiillerin yaptırımı sadece parasaldır. (İdari Yaptırım) Bu fiillerin yaptırımları idare tarafından saptanır ve uygulanır. Bu fillerin bir kısmı tehlike kabahatleri (suçu) özelliği gösterir. Bu fiiller, hazinenin ileride karşılaşabileceği bir zarar, bir vergi kaybı ihtimali nedeniyle kabahat sayılmaktadır. Bir kısmı ise zarar kabahati özelliği gösterir. Çünkü bu filler neticesinde devlet hazinesi bir kayba uğrar. Bu gruba vergi ziyaı ve usulsüzlük vergi suçları girer. Bu suçların oluşmasında kast unsurunun aranmasına gerek bulunmamaktadır.

Vergi Ziyaı Suçu Mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. (VUK, 341) Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir. Verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veyahut haksız iadenin geri alınması ceza uygulanmasına mani teşkil etmez.

Vergi Ziyaı Cezası Vergi ziyaı suçunun cezası, ziya uğratılan verginin bir katı olarak yeniden belirlenmiştir. Vergi ziyaına, kaçakçılık filleri sonucunda sebebiyet verilmesi halinde, bu ceza 3 kat, bu fillere iştirak edenlere bir kat olarak uygulanır. Kanuni süresinde verilmeyen ancak vergi incelemesi başlamadan kendiliğinden beyannamelerin verilmesi halinde kesilecek ceza % 50 oranında uygulanır.

Usulsüzlük Suçu ve Cezası Usulsüzlük suçu, vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesi suçudur.

Usulsüzlük Suçu ve Cezası VUK’a göre usulsüzlük suçu, işlenen fiillerin ağırlığına göre;

Genel Usulsüzlük Suçları

a) Birinci derece (genel) usulsüzlükler

b) İkinci derece (genel) usulsüzlükler

c)Özel usulsüzlük suçları olmak üzere üç dereceye ayırmıştır.

Birinci Derece Usulsüzlükler

Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması, VUK’a göre tutulması zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması, Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili belgelerin doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması, VUK’ nun kayıt düzenine ilişkin hükümlerine uyulmamış olması, İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi, Tasdiki zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilen defterler tasdik ettirilmemiş sayılır.) Normal süresi içinde verilmeyen, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile idarece yeniden tanınan 15 günlük süre içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesi.

İkinci Derece Usulsüzlükler

Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı bildirmek hariç) Tasdiki zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tasdik işleminin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve belgelerin kanunen belli şekil, içerik ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması Hesap veya

işlemlerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve belgelerin bulunmaması veya ibraz edilmemesi Bu kanuna göre tutulması mecburi defterlerin ve kanunen saklanması zorunlu belgelerin yetkili memurlar tarafından istenildiği halde ibraz edilmemesi Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması Çiftçiler tarafından yapılan Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin kanunda belirtilen sürenin sonundan başlayarak 15 gün içinde verilmesi

Özel Usulsüzlükler

Fatura, perakende satış fişi, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzu vermemek ve almamak, Kanunen tutulması zorunlu olan defterlerin iş yerinde bulundurulmaması, kayıtların günü gününe yapılmaması, Levha bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmemek, Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmemek, İbraz zorunluluğuna uymamak, VUK’a göre belirlenen muhasebe standartlarına uymamak, Belge basımı ile ilgili bildirimleri tamamen veya kısmen yerine getirmemek, İşlemlerinde VKN kullanma zorunluluğu olan işletmelerin bu mecburiyete uymamaları, MB’ nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen aracı durdurmamak