Vergi Suçluluğunu Kaldıran Nedenler

Yanılma VUK, yetkili mercilerin yükümlüye yazı ile yanlış açıklama yapmış olmalarını, bir hükmün uygulanma biçimi konusunda yetkili mercilerin görüş ve düşüncelerini değiştirmiş olmalarını ya da bir hükme ilişkin içtihadın değişmiş olmasını yanılma olarak kabul etmiş ve bu gibi durumlarda vergi cezası kesilemeyeceğini hükme bağlamıştır.

Mücbir Sebep VUK, mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde, bu durumun kanıtlanması koşuluyla vergi cezası kesilmeyeceğini hükme bağlamıştır. Mücbir sebep VUK’ ta; Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, yer sarsıntısı, su basması vb. afetler, Kişinin iradesi dışında vuku a gelen mecburi gaybubetler, Sahibinin iradesi dışında sebepler dolayısıyla defter ve vesikaların elden çıkmış olması, şeklinde sayılmıştır.

 Vergi Cezalarında Zamanaşımı Tarh ve Tahsil Zamanaşımı

Vergi Cezalarında Tarh Zamanaşımı VUK’ a göre, vergi ziyaı suçunda, cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından başlayarak 5 yıl; genel usulsüzlükte usulsüzlüğün yapıldığı yılı izleyen

yılın başından başlayarak 2 yıl geçtikten sonra vergi cezası kesilmez. Özel usulsüzlük cezalarında ise 5 yıllık zamanaşımı süresi vardır. Zamanaşımı süreleri içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmesi zamanaşımı süresini keser.

 Tahsil Zamanaşımı AATUHK’a göre vergi cezaları da vergi asılları gibi vadelerinin rastladığı tarihi izleyen takvim yılından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.

 Vergi Cezalarında İndirim VUK’a göre, yükümlü veya sorumlu vergi mahkemesinde dava açma süresi içinde vergi dairesine başvurarak re’sen, ikmalen veya idarece tarh edilen vergi veya farkını ve indirimden arta kalan vergi cezalarını vâdesin de veya teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse; vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, daha sonra kesilenler de üçte biri; usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında ise üçte biri indirilir. İndirim konusu vergi/cezanın dava konusu yapılmamış olması gerekir. Uzlaşmadan faydalanılması halinde indirimden yararlanılamaz.