Vergi davasını açmak için Danıştay veya vergi mahkemesi başkanlığına hitaben bir dilekçe yazılır. Dava dilekçelerinde bulunması gereken hususlar İdare Yargılama Usul Kanunun 48. maddelerinde belirtilmiştir. Buna göre:
a) Tarafların, vekil ve temsilcilerinin adı, soyadı, ve unvanları ile adresleri,
b) Davanın konusu, sebep ve hukuki dayanakları,
c) Vergi ve cezalarının miktarları,
d) Vergi ve cezanın türü ve yılı,
e) İhbarnamelerin tarih ve numarası,
f) Mükelleflerin hesap numarası,
g) Vergi ve cezanın tebliğ tarihi,
h) İleri sürülen belgelerin dilekçeye eklenmesi,
i) Dilekçeler, karşı taraf sayısından bir fazla verilecektir.
Yukarıda bahsedilen hususları içermeyen dilekçeler reddedilir. Bu durumda otuz gün içersinde yeniden dava açılır ve yeniden dilekçe noksanlıkları tamamlanarak mahkemeye verilir. Dilekçede kanununa aykırılık ve noksanlık

varsa bunlar düzeltilmelidir. Çünkü bunlar diğer tarafın savunmasını sınırlar ve aynı zamanda davayı engeller (Çırakman, 1981:125). Dava dilekçeleri, bizzat Danıştay veya vergi mahkemesi başkanlığına verilir. Verilen dava dilekçeleri harç ve posta ücretleri alındıktan sonra evrak kayıt defterine kayıt edilir ve tarih ve sayısı yazılır ( İdare
Yargılama Usul Kanunu m. 4).
Şayet dava açılan yerde vergi mahkemesi yoksa vergi mahkemesine gönderilmek üzere dilekçe asliye hukuk hakimliğine verilir. Mükellef şayet yabancı ülkede bulunuyor ve Türkiye’de vergi davası açmak istiyorsa yine İdari Yargılama Usul Kanunun 4. maddesine göre dava dilekçesini Türk konsolluklarına verecektir. Dava dilekçeleri, ait olduğu mahkemelerin dışındaki yerlere verilmesi halinde üç gün içinde kabul eden mahkeme, yetkili mahkemeye göndermek zorundadır.
Davacılar, dilekçenin kayıt ve sayısını gösteren imzalı, mühürlü ve pulsuz bir alıntı kağıdını ilgili mahkemeden isteyebilir. Dilekçeyi alan mahkeme İdare Yargılama Usulü Kanunun 6. ve 14. maddesine göre ön inceleme yapar. Bu inceleme görev ve yetki, idare merci tecavüzü, ehliyet, husumet ve birde tarafların adı, soyadı ve unvanları ve adresleri davanın konusu, sebepleri ile dayandığı deliller, uyuşmazlık konusu, miktar veya benzeri mali yükümlerle cezanın nev’i ve yılı ihbarnamenin tarihive numarası mükellefin hesap numarası ve süre aşımı yönlerinden yapılır. İnceleme sonunda bir rapor düzenlenir. Raporda belirtilen durum hakkında verilen karara göre hareket edilir.
Eğer şekil yönünde bir eksiklik bulunursa bu eksikliklerin düzeltilmesi için otuz gün süre verilir. İlk inceleme üzerinden verilecek kararlar, İdare Yargılama Usulü Kanunun 15. maddesine göre yapılır. Buna göre;
a) Adli ve askeri yargının görevli olduğu hallerde davanın reddine,
b) İdari yargının görevli olduğu konularda ise, davanın yerine reddedilerek, dava dosyasının görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesine,
c) Davanın ehliyet ve süre aşımı yönünden noksan olması halinde ise reddine ,
d) Davanın hasım yönünden noksan olması halinde, dilekçenin tesbit edilecek gerçek hasıma tebliğine,
e) Dava dilekçesinin sair şekli yönlerinden noksan olması halinde, bu noksanın otuz gün içinde tamamlanmak üzere davanın reddine,
f) Ehliyetsiz şahsın dava açması halinde, otuz gün içinde bizzat veya bir avukat vasıtasıyla dava açılmak üzere dilekçenin reddine,
g) İdari merci tecavüzü halinde, dilekçenin bu yere gönderilmesine, karar verilir. Bu takdirde mahkemeye başvurma tarihi, merciine başvurma tarihi olarak kabul edilir.

Ciddi bir konu olduğu için bu konuda uzman kişilerden bilgi almanızı öneriyoruz.

MÜKELLEF HATTI:0850 304 94 41

GENEL BAŞKAN:0533 734 46 42