Vergi uyuşmazlığını, vergi idaresine karşı yargıya taşıyan taraf açtığı davada haklı bulunursa vergi dairesinin uyuşmazlığa neden olan işlemi iptal edilir. Bu durumda vergi idaresi, vergi tarhının iptali, haciz işleminin durdurulması ve tahsil edilen verginin iadesi işlemleri ile yargı kararını en geç 30 gün içinde uygulamak zorundadır
(İYUK.m.28/1).
Vergi idaresine karşı dava açan tarafı yargı haklı bulmaz ise tarh edilen vergi tahakkuk eder ve ödenmesi gerekir. Re’sen, ikmalen ve idarece tarh edilen vergilerde normal vade tarihinden, yargı kararının tebliğine kadar olan süre için gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.

Yükümlü isterse dava sırasında tahsil işlemi durdurulan vergi ve cezayı tamamen veya kısmen ödeyebilmektedir. Bu durumda yükümlü, verilen kararın aleyhine olması halinde gecikme faizinden kurtulmaktadır.(VUK.m.112).
Vergi dairesi, takdir komisyonu kararlarına karşı açtığı dava sonucu davasında haklı görülürse takdir komisyonu kararı iptal olur.