Vergi Mahkemesi kararlarına karşı itiraz, temyiz, kanun yararına bozma, kararın düzeltilmesi, yargının yenilenmesi ve yanlışlıkların düzeltilmesi şeklinde kanun yolları bulunmaktadır.

1. İtiraz ve Temyiz

Vergi mahkemesinin tek hakimle verdiği kararlara karşı bölge idare mahkemesine itiraz yolu bulunmaktadır (İYUK.m.47). Bölge idare mahkemesinin verdiği kararlar kesindir. Bölge idare mahkemesi kararlarına karşı Danıştay’a başvurulamaz. Danıştay dava daireleriyle idare ve vergi mahkemelerinin kurul halinde verdikleri kararlara karşı Danıştay’da temyiz yoluna başvurulabilir. Temyiz için başvuru süresi otuz gündür (İYUK.m.46). Danıştay’da davalara dosya üzerinden inceleme yoluyla bakılır. Danıştay’da görülen davalarda duruşma zorunluluğu yoktur. Fakat taraflar isterse, veya Danıştay karar verirse bu takdirde açık duruşma yapılabilir.
Danıştay’da görev ve yetki, usul hükümleri ve esas açısından incelenir. Danıştay, vergi mahkemesinin kararına karşı onama, düzeltilerek onama, kısmen onama veya bozma şeklinde karar verebilir. Şayet Danıştay’ın, onama şeklinde karar vermesi, vergi mahkemesi kararının hukuka uygun bulunduğunu, vergi mahkemesi kararını
düzeltilerek onaması, yanlışlıkların Danıştay tarafından düzeltildiğini, vergi mahkemesinin kararının kısmen uygulanması veya kısmen bozulması şeklinde karar vermesi ise sonuç itibariyle kararın bozulduğu göstermektedir. Danıştay’ın bozma kararı vergi mahkemesi kararının hukuka ve usule aykırı bulunması anlamına gelir.
Kısmen veya tamamen bozulan karara ilişkin dava dosyası yeniden görüşülmek üzere,ilgili vergi mahkemesine gönderilir. Vergi mahkemesi Danıştay’ın bozma kararına uyup uymamakta serbesttir. Eğer vergi mahkemesi Danıştay’ın bozma kararına uyarsa o zaman dava dosyasını yeniden inceler ve daha sonra yeni bir karar verir. Bu karara karşın yeniden temyiz yoluna gidilebilir. Vergi mahkemesi ilk verdiği karada ısrar edebilir. Bu durumda dosya Danıştay’da Vergi Daireleri Genel Kuruluna giderek kesin bir çözüme bağlanır. Buna itiraz olmaz. Bu kararın, başka olaylarda uygulanmak mecburiyeti olmamasına rağmen bundan sonra içtihadı birleştirme kararının
alınmasında gündeme gelebilir. Bu kararı Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu verir.
İçtihadı birleştirme kararları kesin olup Danıştay daireleri, mahkemeler ve idareler bu
karara uymak zorundadır ( Pehlivan, 2005: 141-142). İtiraz ve temyiz yoluna başvuru yapılması mahkeme kararının yürütülmesini durdurmaz (İYUK.m.27). Taraflar tarafından talep edildiği takdirde bölge idare
mahkemesi veya Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verebilir (İYUK.m.52).

2. Kararın Düzeltilmesi

İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde kararın düzeltilmesi başlığı altında düzenlenen kanun yoluna, Danıştay dava dairelerinin ve idari dava daireleri genel kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere ve kararın
tebliğinden itibaren onbeş gün içinde taraflar başvurulabilmektedir. Düzeltilmesi istenebilecek kararlar şunlardır:
1- Danıştay dava dairelerinin temyiz talebi üzerine verdikleri ilk derece mahkemesi
kararının kısmen tamamen ya da düzeltilerek onanmasına ilişkin kararlar,
2- Danıştay idari ya da vergi daireleri genel kurullarının ilk derece mahkemesince verilen temyiz merciinin verdiği karara karşı direnme kararlarının temyizi üzerine verdikleri kararlar,

3- Bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar
4- Üst idari yargı yerlerinin temyiz başvurusunun süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin kararları ya da itiraz veya temyiz başvurusunda bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararlar (İYUK Md. 48/7),
5- İtiraz ve temyiz başvurularının diğer bir kısım nedenlerle reddedilmesine ilişkin kararlar örneğin feragat ya da af kanunundan yararlanma nedeniyle istem hakkında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kararlar (Candan, 1995: 244).
İdari Yargılama Usulünün 54. maddesinin 1. fıkrasına göre karar düzeltme nedenleri;
a) Kararın esasına etkili olan iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması,
b) Bir kararda aykırı hükümler bulunması,
c) Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekarlığın ortaya çıkmış olması,
d) Kararın usul ve kanuna aykırı bulunmasıdır.
Lehine karar çıkan taraf düzeltme talebinde bulunamaz. Karar düzeltme yoluna başvurulmuş olması yargı kararının yürütülmesini durdurmaz ancak taraflardan birinin istemi üzerine Danıştay veya bölge idare mahkemesince yürütmenin durdurulması kararı verilebilir.
Bu nedenle yürütmenin durdurulması ihtiyacı varsa, bu talebin itiraz ve temyiz başvurusu ile birlikte ilgili yargı yerine açıkça iletilmesi gerekir.Karar düzeltme başvurusu, dava ve temyiz dilekçeleri için öngörülen usul kurallarına uygun olarak hazırlanan dilekçeler ile yapılır. Dilekçe karşı taraf sayısından bir fazla olacak şekilde düzenlenir. Bu dilekçe, üst yargı yerine ulaştırılmak üzere itiraz ya da temyiz başvurusuna konu olan kararı veren ilk derece mahkemesine verilir.

3. Yargılanmanın Yenilenmesi

İdare Yargılama Usul Kanunun 3. maddesine göre Danıştay ve bölge idare mahkemelerine, vergi ve idare mahkemeleri tarafından verilen kesinleşmiş kararlara karşı belli şartlar yerine getirildiği takdirde yargılanmanın yenilenmesi talebinde bulunmak daima mümkündür.
İdari Yargılama Usulü Kanununun 53. maddesine göre, yargılanmanın yenilenmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
a) Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin, kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması,
b) Karara esas olarak alınan belgenin sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu mahkeme veya resmi bir makam huzurunda belirlenmiş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel verilmiş olup da, yargılamanın yenilenmesini isteyen kimsenin karar zamanında bundan haberi bulunmamış olması,
c) Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması,
d) Bilirkişinin, kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla
belirlenmesi,
e) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması,
f) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması,
g) Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya hakimin katılmasıyla karar verilmiş olması,
h) Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması,
ı) Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması.
Yargılamanın yenilenmesi istekleri esas kararı vermiş olan mahkemece veya Danıştay Dairesi tarafından karara bağlanır.Yargılamanın yenilenmesi için başvurma süresi, yukarıda (h) bendinde yazılı sebep için 10 yıl, (ı) bendinde yazılı sebep için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl ve diğer sebepler için 60 gündür. Bu süreler, dayanılan sebebin, istemde bulunan yönünden gerçekleştiği tarihi izleyen
günden başlayarak hesaplanır (İYUK.m.53/3).

4. Kanun Yararına Bozma

 
Danıştay’ca incelenmeksizin kesinleşen, idare mahkemesi, vergi mahkemesi ve Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararlara karşı kararların niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler için, Danıştay Başsavcısı tarafından ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden kanun yararına temyiz yoluna başvurulabilmektedir (İYUK.m.51).
Temyiz isteği Danıştay’ca yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bozma kararının bir örneği ilgili bakanlığa gönderilir ve Resmi Gazete’de yayımlanır. Bu bozma kararı, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme kararının hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmaz. Kanun yararına bozma yolu ile hukuka aykırı içtihat yerleşmesini önlemek ve hukuk uygulamasında birliği sağlamak amaçlanmıştır.

5. Açıklama İstenmesi ve Yanlışlıkların Düzeltilmesi Talebi

Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar yeterince açık değilse, yahut birbirine aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa, taraflardan her biri kararın açıklanmasını veya aykırılığın giderilmesini isteyebilir (İYUK.m.29). Mahkemenin bu husustaki kararı, taraflara tebliğ edilir.
Açıklama veya aykırılığın kaldırılması, kararın yerine getirilmesine kadar istenebilmektedir. Bu yolla mahkeme hükmünün içeriğini değiştirme olanağı yoktur