Vergi incelemesi, beyanların ve ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlamak amacıyla yükümlülerin kayıt ve belgeleri ile mevcutları üzerinden yapılan derinlemesine bir araştırmadır.
o İnceleme elemanın incelemeyi yürütürken kullanacağı yetkisinin sınırları yasayla çizilmiştir.
o Vergi inceleme elemanı yetkisini aşan hiçbir talep ve eylemde bulunamaz.
o İnceleme elemanının kontrol edebileceği defter ve belgeler, talep edeceği çalışmalar incelemenin konusuyla sınırlıdır. Konuyla ilgisi kurulamayan bilgileri inceleme elemanına verme zorunluluğu yoktur.

Vergi İncelemesi: Yöntem

o Vergi incelemesi kural olarak mükellefin iş yerinde yapılır.
o Uygulamada, incelemeler çoğu zaman telefonla defter ve belgelerin inceleme elemanının bürosuna istenmesi suretiyle başlamakta ve çalışmalar inceleme elemanının bürosunda sürdürülmektedir.

Kimler Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkilidir?

VUK’nun 135 inci maddesi uyarınca, vergi incelemesi; hesap uzmanları, hesap uzman yardımcıları, ilin en büyük mal memuru, vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılabilir. Maliye Müfettişleri, Maliye Müfettiş Muavinleri, Gelirler Kontrolörleri ve Stajyer Gelirler Kontrolörleri, Gelirler Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar da her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haizdir.
VUK’nun 136 ncı maddesi uyarınca da vergi incelemesi yapanlar, yanlarında memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğraflı resmi bir vesika bulundururlar ve gittikleri yerde işe başlamadan evvel bu vesikayı ilgililere gösterirler.

Vergi İncelemesinin Ne Zaman Yapılacağının Önceden Bildirilmesi Gerekir mi?

VUK’nun 138 inci maddesi uyarınca incelemeye yetkili olanların, mükellefe daha önceden vergi incelemesi yapılacağını ve zamanını bildirmeleri gerekmez.

Vergi İncelemesi Ne Zaman Yapılır?

İnceleme, içinde bulunulan hesap dönemi de dâhil olmak üzere beş yıllık tarh zamanaşımı süresi içinde her zaman yapılabilir.

Daha Önce Vergi İncelemesine Tabi Tutulan Mükellefler Yeniden İncelenebilir Mi?

VUK’nun 138 inci maddesine göre daha önce inceleme yapılmış olması, mükelleflerin yeniden incelenmesine engel

değildir.

Vergi İncelemesi Ne Kadar Sürer?

o VUK’nda incelemenin ne kadar sürebileceği konusunda bir hüküm yoktur.
o İncelemenin uzamasının finansal sonuçları olması nedeniyle makul sürede bitirilmesi hedeflenmelidir.