6736 sayılı Torba Yasa hükümlerine göre matrah artırımı yapan mükellefler açısından (mad. 5 hükmü gereğince) defter ve belgeler, artırım yapılan ilgili yıllar için  herhangi bir vergi incelemesine tabii tutulmamaktadır. 2011 ila 2015 yılları için matrah veya vergi artırımda bulunan mükellefler açısından  artırım yapıldığı yıl veya dönem için herhangi bir vergi incelemesi söz konusu olmayacaktır. (Bkz: R.G. 19.08.2016 gün ve 29806 sayılı)
Matrah ve vergi artırımı düzenleyen mad. 5 hükmüne göre; artırım yapan mükelleflerin bu yıllarla ilgili defter ve belgelerini saklama ve ibraz mükellefiyetleri mevcuttur. Örneğin; 2011 ila 2015 yılları ile ilgili Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefinin matrah artırımı yapması durunda, bu yıllar için vergi müfettişleri tarafından bilgi isteme amaçlı (VUK mad. 134) defter ve belgeleri mükelleften talep edilebilir.
Nitekim, son zamanlarda vergi müfettişleri tarafından pek çok mükelleften bilgi isteme amaçlı yazıların tebliğ

edildiğini görmekteyiz. Matrah ve vergi artırımı yapmış olan mükelleflerden de VUK mad. 134, 148 hükmüne göre bilgi amaçlı yazılar tebliğ edilerek, 15 günlük süre verilmektedir. Mükellefler matrah ve veri artırımı yapsa bile 15 günlük süre içerisinde müfettiş tarafından istenen bilgi ve belgeleri müfettişe sunmak zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen mükelleflere ise VUK mük. Mad. 355 hükmüne göre Özel Usulsüzlük cezası kesilebilecektir.
Sonuç olarak, son zamanlarda matrah artırımı yapan mükelleften bilgi isteme veya matrah artırımı yapmasa bile;  bu mükelleflerden de defter ve belge ibrazı istenebilmektedir. Tarh zamanaşımının 5 yıldan 3 yıla indirgeneceği 2017 yılı içerisinde yasal düzenleme yapıldığı takdirde zamanaşımı 3 yıl olacaktır.
Matrah artırımı yapan mükelleflerin defterleri incelenerek bunlara cezalı tarhiyat yapılması mümkün değildir. Hatta, matrah ve vergi artırımı yapan mükelleflerin bu yıllarla ilgili VUK mad. 359 hükmüne göre cezayı gerektirir fiilleri bulunsa bile ( sahte fatura kullanmak veya düzenlemek) matrah artırımı yapılmış olan yıl ve dönemler ile ilgili herhangi bir vergi suçu raporu düzenlenemez.[1]  Bilgi isteme ile ilgili kendilerine yazı tebliğ edilen mükelleflere önerimiz tebliğ edilen yazıda yer alan hususlarla ilgili bilgi ve belgeleri 15 günlük süre içerisinde sunmaları yararlı olacaktır.
​————————————-[1] 6736 sayılı Yasa’nın 5. Madde hükmüne göre; Matrah ve Vergi  artırımı yapılmamış yıl ve dönemlerle ilgili (2011 ila 2015) mükelleflerin inceleme sonucunda düzenlenen inceleme raporlarına göre veya vergi suç raporlarına göre VUK mad. 359 hükmüne aykırılıktan dolayı Asliye Ceza Mahkemelerinde yargılanmaları söz konusudur.
Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven