Vergi dairelerinden borç yoktur belgesi alınması sırasında veya gayrimenkul –menkul mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılması esnasında borcun ödenmesi zorunludur. Borç ödenmediği sürece borç yoktur belgesi alınamaz. Gayrimenkuller üzerindeki hacizlerin kaldırılabilmesi için borçlu mükellefe ait tüm borçların ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde hacizler kaldırılmaz, önceden konulan e-haciz veya menkul- gayrimenkuller üzerindeki vergi haczi fek edilmez.

Öte yandan Vergi Daireleri amme borcu ödenen mükelleflerin o vergi dairesindeki borcu bittikten sonra diğer başka Vergi dairelerinde borçlarının olup, olmadığını ve varsa Türkiye çapında diğer vergi dairelerindeki borçların ödenmesini istemektedir. Dolayısıyla mükellefin bağlı bulunduğu Vergi Dairesine borcu ödense dahi diğer vergi dairelerindeki borçların da ana vergi dairesi borcuna bağlı olarak ödenmesi istenmektedir.
Sonuç olarak, Vergi Dairesinin bu şekilde Türkiye çapında bütün vergi dairelerindeki mükelleflerin borç ilişiğinin çözümünde Türkiye’ yi tek bir vergi dairesi gibi görüp, buna göre bütün borçların kapatılmasını istemektedir. Yapılan işlemlerin dayanağı sorulduğunda 09.03.2006 tarihli Gelir İdaresi Başkalığının bir yazısı olduğu ve yine Vergi daireleri işlem yönergesi mad. 335 gerekçe gösterilerek 6183 sayılı kanunun 62. Maddesi ileri sürülmektedir. Oysaki söz konusu madde hükmünde böyle bir araştırma yapılması uygulaması söz konusu değildir.
Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven