Vergi borcu olan şahıs bir yıl önce dairesini kardeşine satış işlemi ile devrediyor. Maliye, vergi borcu sebebiyle 2 yıl içerisinde akrabalara yapılan daire satışı geçersizdir diye satış işlemini iptal edecekmiş.
Böyle bir kanun var mıdır? Yani sırf kardeşe satış yapılmış diye satış geçersiz olur mu?
Devlet alacaklarında bu işlemin doğrusu böyle midir?
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 27. maddesine göre, amme alacağını (vergi borcunu) ödememiş borçlulardan, süresinde veya hapsen tazyikine rağmen mal beyanında bulunmayanlarla, malı bulunmadığını bildiren ya da beyan ettiği malların borcuna yetmediği anlaşılanların ödeme süresinin başladığı tarihten geriye doğru 2 yıl içinde veya ödeme süresinin başlamasından sonra yaptıkları bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar hükümsüzdür (geçersizdir).

Bu bağlamda, 6183 sayılı Kanun’un 28. maddesine göre, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan hısımlarıyla, eşler ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sıhri hısımlar arasında yapılan ivazlı (bedel karşılığı) tasarruflar bağışlama sayılmaktadır.
Kanun’un 24. maddesine göre de amme borçlusunun yukarıda belirtilen tasarruf ve muamelelerinin iptali için Maliye tarafından dava açılabilir.