1. Kaçakçılık

-Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan kişiler adına hesap açanlar, defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge ve diğer kayıt ortamlarına kaydedenler.
-Kayıt ve belgeleri tahrif edenler, yanıltıcı belge düzenleyenler ve bu belgeleri kullananlar.
-Tutulması zorunlu olan defterleri yok edenler sahifelerini koparanlar kaçakçılık suçunu işlemiş sayılırlar.
Cezası: 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası. Hükmolunan hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde, hapis cezasının her bir günü için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için yürürlükte bulunan asgari ücretin bir aylık brüt tutarının yarısı esas alınır ve hükmolunan bu para cezası ertelenemez. İştirak durumunda ise, birden fazla kişi kaçakçılık suçunu maddi menfaat gözeterek beraber işlemiş iseler her biri asıl ceza ile cezalandırılırlar.

2. Vergi Mahremiyetinin İhlali

Vergi işlem ve incelemeleri ile uğraşan memurlar, vergi yargı kuruluşlarında görevli olanlar, vergi komisyonlarına katılanlar, bilirkişiler görevleri dolayısı ile mükellef ve mükelleflere ilişkin öğrendikleri sırları açıklayamazlar ya da üçüncü kişilerin yararına kullanamazlar. Bu hükme riayet etmeyen şahıslar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanır.

3. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma

Vergi işlemleri ile uğraşan memur, komisyon üyeleri ve vergi yargı kuruluşlarında görevli olanların kanunda derecesi belirtilen akrabalarına, kanuni temsilci ya da vekili bulundukları kimselere ait vergi inceleme ve takdiri işleri ile uğraşamayacakları hükme bağlanmaktadır. Aynı zamanda yine görevlilerin, mükelleflere ait hesap, yazı ve sair işlerini ücretsiz olsa da yapamayacaklarına ilişkin yasaklar yer almaktadır. Bu hükme riayet etmeyen
şahıslar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Kaynak:Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN