6736 sayılı Yasa Resmi Gazete’nin 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı nüshasında yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir. Yasa, 2016 yılından itibaren uygulanmış olup, bugüne kadar devam etmiştir. Yasadan faydalanmak için müracaat anlamında süreler dolmuştur. Daha sonra ödemelerle ilgili ek süreler verilmiş olmakta birlikte, son ödeme vadesi 31 Mayıs 2017 tarihine uzatılmıştır.
Bu defa Maliye Bakanlığı tarafından 09.02.2017 tarihli Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 2017/1 sayılı İç Genelge yayınlanmıştır. Bu İç Genelgeye göre; 30 Nisan 2017 tarihine kadar vergi dairelerine müracaat yapılması gerekmektedir.
Bu arada, Yasadan faydalanmak için dilekçe vermemiş olan mükellefler açısından ( gerçek veya tüzel kişiler) Maliye Bakanlığı tarafından bir kolaylık getirilmiştir.
İç Genelge ile getirilen kolaylıklar mükellefler lehine yorumlanmalıdır. Geçtiğimiz yıllarda yine benzeri bir Af Yasası olan 6111 sayılı Yasa’da da müracaat edemeyenler yönünden bir kolaylık hükmü getirilmiştir.
Bu defa Maliye Bakanlığı’nın teşkilatına yolladığı, 09.02.2017 tarihli İç Genelge ile 6736 sayılı Yasa ile ilgili mad. 2 ve 3 kapsamında getirdiği kolaylıklar kısaca aşağıda olduğu gibidir;
1- Süresi içerisinde 6736 sayılı Yasaya göre mad. 3 kapsamında dilekçe verenlerin dilekçeleri aynen 2’inci madde kapsamında değerlendirilerek-, kesinleşen borçlar da yapılandırma kapsamına alınması uygun görülmüştür. Bu konuda 30.04.2017 tarihine kadar başvuru yapılması gerekecektir.
2- Yine Maliye Bakanlığı’na internet üzerinden başvuru yapanlar için bu başvuruyla ilgili şu ana kadar herhangi bir cevap verilmemiş ise; başvurunun süresinde yapılmış olduğu kabul edilerek, bu kapsamdaki mükelleflere de 30 Nisana kadar ek bir müracaat hakkı verilmiştir.
3- Maliye bakanlığı internet sitesi üzerinden   tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması amacıyla müracaatta bulunduğu belirtilen   kanuni temsilciler, şirket müdürleri, 30.04.2017 tarihine kadar borçlu oldukları vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde   sistem üzerinden gerekli sorgulamalar yapılarak taksitlendirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

4- Muhtelif yasalarda yer alan sorumluluklar dolayısıyla şirket ortakları, şirket müdürleri mali müşavirler YMM’ler ve bunlar gibi amme borçlusu sayılan kişilerin de sorumluluk dolayısıyla   borçlarını   30.04.2017 tarihine kadar borçlarını yapılandırabileceklerdir.
5- Madde 3 kapsamında yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlardan 2.madde kapsamında borcu olanların   bu madde kapsamına giren borçlarını 30.04.2017 tarihine kadar başvurmaları halinde yapılandırma işlemleri gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili müracaatlarda 1 seri nolu tebliğe ekli 6736 sayılı kanun genel tebliğinin ekinde yer alan 2/A 2/B, 2/C, 2/D dilekçelerinin kullanılması mümkündür.
6- Geçtiğimiz yıllarda uygulanan 6111 sayılı Yasa kapsamında taksitlendirilen borçlar için süreyi kaçıranlar yönünden getirilen kolaylık müracaat süresi açısından bu Yasada da Maliye Bakanlığı tarafından bir İç Genelge ile mükellef lehinde yorumlanarak, taksitlendirme imkanı verilmiştir.