1-Vergiden Kaçınma

 
Vergiden Kaçınma Nedir ?
Vergiden kaçınma yaygın olarak kanunlara aykırı davranmadan vergiyi yasal sınırları içinde azaltma eylemi olarak kabul edilmektedir.
Vergiden Kaçınmanın Yolları
Vergiden kaçınma, vergi ve sair kanunlar ile Devlet tarafından çıkartılan tebliğ ve sair mevzuatlarda belirtilen muafiyet ve istisnalardan yararlanma ve gene vergi kanunlarında belirtilen gider yazılabilecek kalemlerin kullanılması olarak belirtilmektedir.
Konuya bu açıdan bakıldığında söz konusu mevzuatlarda belirtilen yasal hükümler için vergiden kaçınma yolları diyebiliriz.
 
 

2-Vergi Kaçırma

 
Vergi Kaçırma Nedir ?

Vergi kaçakçılığı, vergi ile yükümlülüklerin vergi kanunlarına aykırı olarak kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi olarak tanımlanmaktadır. Vergi oranlarının yüksek olması, vergi kaçıran rakip mükellefler karşısında rekabet şansının devam ettirilme gerekliliği, daha az vergi verme çabası gibi nedenler mükellefleri vergi kaçırmaya itmektedir.

Vergi Usul Kanunu’nun Kaçakçılık suçları ve cezaları başlıklı 359. Maddesi vergi kaçakçılığı ile ilgili bilgi vermektedir.
Buna göre;
Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapılması,
Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açılması,
Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedilmesi,
Defter, kayıt ve belgelerin tahrif edilmesi veya gizlenmesi veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya bu belgelerin kullanılması,
Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi,
Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edilmesi veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyulması veya hiç yaprak koyulmaması veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenmesi veya bu belgelerin kullanılması
Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgelerin, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basma işleminin yapılması veya bilerek kullanılması,
Vergi Kaçırmanın Sebepleri
Vergi kaçırmanın sebeplerini ana başlıkları ile şu şekilde sıralama olanağı bulunmaktadır.
Vergilerin çok detaylı olması
Vergi oranlarının yüksek olması
Vergi denetiminin etkin olmaması
Dolaylı vergilerin dolaysız vergilere oranla fazla olması
Belge düzenine uyulmaması
Kayıt dışı sektörlerin denetiminin etkin olarak yapılmaması
 

3-Vergi Kaçakçılığı

 
Vergi Kaçakçılığı Nedir ?
Vergi kaçakçılığı esas itibariyle vergi kaçırmanın nitelikli halidir. Kişi vergi kaçırırken yakalanmasını güçleştirecek hileli

işlem ve/veya davranışlara girişir. Bu nedenle hukuk sistemi, vergi kaçakçılığı şeklindeki fiiller için bir taraftan mali nitelikli cezaları artırırken, diğer taraftan fiili işleyen kişilere hapis cezası da öngörür.
Vergi Kaçakçılık Filleri 
Türk vergi sisteminde, VUK 359 uncu maddede sayılan aşağıdaki fiillerin işlenmesi durumunda vergi kaçakçılığı söz konusu olur.

 • Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek,
 • Defter, kayıt ve belgeleri gizlemek,
 • Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek, defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak,
 • Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemek,
 • Asıl veya suretleri tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenmiş belgeleri kullanmak,
 • Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde belge basmak,
 • Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmayanların bastıkları belgeleri bilerek kullanmak.
 • Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek,
 • Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak,
 • Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak,
 • Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açmak,
 • Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydetmek,