Son günlerde bazı vergi mükelleflerine vergi daireleri tarafından 6183 sayılı Yasanın 79. Maddesine istinaden HB1 şeklinde haciz bildirgesi tebliğ edilmektedir. bu haciz bildirilerinde mükelleflere kendisinden alacağı olduğu iddia edilen kimsenin alacağının vergi dairesine borcu bulunduğu iddiasıyla bu parayı 7 gün içerisinde alacaklı vergi dairesine Banka havalesi yolu ile yatırması talep olunmaktadır. Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse; (A) mükellefine (B) vergi dairesi tarafından HB1 haciz bildirisi tebliğ edilmiştir. Bu bildiride vergi borçlusu (C) şahsının (A) mükellefinden alacağı bulunduğu iddia edilmektedir. Sonuçta (B) vergi dairesi (A) mükellefinden (B)‘ nin borcuna mukabil ödeme yapmasını 6183 sayılı Yasanın 79. Maddesine göre tebliğ etmektedir.
Tebliğ edilen haciz bildirilerinin gerek ön sayfasında ve gerekse arka sayfalarında ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır.
Haciz bildiri evrakının ön sayfasında amme borçlusu mükellefin adı, soyadı, TC nosu, işi vs. bilgilerin yanı sıra haciz konusu olan amme alacağının takip nosu, türü, yılı ve taksidi, tutarı yer almaktadır. Öte yandan, haczedilen mal, alacak ve hakları sıra no, türü, özellikleri, birim değeri, toplam değer vs. yer almaktadır.
Diğer taraftan kendisine 6183 sayılı Yasanın 79. Maddesine istinaden tebliğ edilen haciz bildirisi ile ilgili mükelleflerin hak ve yükümlülükleri kısaca aşağıda olduğu gibidir:
1- Kendisine haciz bildirisi tebliğ edilen mükellef, bildiride yer alan borçlu kişi ile aralarında borç alacak ilişkisi durumunu 7 gün içerisinde tebligatı yapan vergi dairesine cevap vermek zorundadır.
2- Kendisine haciz bildirisi tebliğ edilen mükellef bildiride yer alan amme borçlusuna borcunu ödemiş ise ödediğini 7 gün içerisinde tebligatı yapan ilgili vergi dairesine bildirmelidir. Aksi takdirde borç tebligat yapılan mükellefin yedine geçmiş sayılır. Başka bir ifadeyle amme borçlusu kendisine haciz bildiri tebliğ edilen mükellef kabul edilecektir.

3- Haciz bildirisinin muhatabı 7 gün içerisinde cevap vermediği takdirde, 1 yıl içerisinde menfi tespit davası açması gerekir.
4- Haciz bildirisini tebliğ alan mükellef 7 gün içerisinde alacaklı tahsil dairesine itiraz edebilir. Alacaklı amme idaresi, 1 yıl içerisinde yapılan itirazın aksini genel mahkemelerde açacağı davada ispat ederek, İcra ve İflas kanununun 338. Maddesinin 1. Fıkrasına göre hapis cezası ile cezalandırılmasını ve borçlu bulunan tutarın ödenmesini talep edebilir.
Sonuç olarak, vergi dairesinden gelen haciz bildirisi (HB1) evrakı çok önemli bir belge olup, bu evraka 7 gün içinde mutlaka yanıt verilmelidir. Aksi takdirde evrakı tebliğ alan mükellef çok zor duruma düşebileceği gibi borç kendisine intikal etmiş sayılır.
Kaynak: Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven -Hurses