27.11.2011 tarih ve 27946 sayılı Resmi Gazetede, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:408 yayımlanmış olup; 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 5’nci maddesinde, 6111 sayılı kanunun 82’inci maddesiyle yapılan değişiklikle, Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi mükellefleri (sermaye şirketleri) her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına veya zararlarına esas olan kazanç tutarları (Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahları) ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı iş sahiplerince iş yerinde bulundurmak zorundadırlar. Dolayısıyla bu kanun değişikliğiyle vergi levhası asma mecburiyeti kaldırılmış olup, dileyen mükellefler vergi levhalarını iş yerlerinde asabilecekleri gibi, web sitelerinde yayımlayabilirler.

408 Sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; mükellefler vergi levhalarını vergi dairesinden veya 3568 sayılı kanuna göre yetki almış olup, bağımsız olarak çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla tasdik edilmeyip, beyanname verilmesinden sonra Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgiler oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacak olup, vergi levhası mükellefin bizzat kendisi veya 3568 sayılı yasaya göre yetki almış meslek mensubu vasıtasıyla internet vergi dairesinde çıktı alarak, GİB sisteminden barkotlu vergi levhasını alacaklardır.
 
2016 takvim yılına ait beyanlarla ilgili olarak; Gelir Vergisi Mükellefleri, 01 Nisan 2017 gününden başlayarak 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar, Kurumlar Vergisi Mükellefleri ise, 01 Mayıs 2017 günüden 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar internet vergi dairesinden barkotlu vergi levhalarını yazdırıp almaları gerekmektedir.
 
Yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, vergi levhalarını tebliğde belirtilen bilgilerle beraber matrah kısmına “yeni işe başlama” ibaresi yer alacak şekilde sistem tarafından oluşturularak internet vergi dairesine aktarılacaktır. Mükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle veya bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla alacaklardır.
 
Vergi levhaları almak mecburiyetinde olan mükellefler, kendilerine ait levhaları, işyerlerinin; Merkezinde, Şubelerinde, Satış mağazalarında, çiftçilerde zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin yapılması için açtıkları yazıhanelerde, taşıt işletmelerinin merkez adreslerinde ve sahip oldukları taşıtlarda, (yolcu ve yük nakliyesi yapanlar için) bulundurmak zorundadırlar. Yetkililerce istendiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır. Vergi levhasını iş yerinde bulundurmayan mükellefler V.U.K. unun 353/4 üncü maddesine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilecektir. (2017 yılında bu işlemle ilgili uygulanacak özel usulsüzlük ceza tutarı 210,00 TL’dir.)
 
Mükellefler internet vergi dairesinden ihtiyaçları kadar olan vergi levhalarını döküp alabileceklerdir. Vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler (merkez, şube, satış mağazası gibi) ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinde ihtiyaç duydukları adet kadar çıktısını alabileceklerdir. İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer vergi levha alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Müstakil olan her ayrı işyerlerinde birer adet vergi levhası bulundurulması gerekmektedir.
Kaynak:Berker Bostancı -Hurses