Danıştay 4. Daire 16.03.2001 gün, 2000/89 E., 2001/891 K sayılı kararı ile eksik inceleme ve somut tespit yokluğunun hukuka aykırı olacağına hükmetti.
“…Olayda, davacı şirketin bedellerini gider yazdığı faturaların gerçek mal ve hizmet alımına ilişkin bulunmadığı sonucuna, yalnızca, bu faturaları düzenleyen … İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin işlemleri incelenerek düzenlenen vergi tekniği raporundaki bilgilerden hareketle ulaşılmış, davacının faaliyet konusu olan

tekstil ve hazır giyim ürünleri imalatı ve satımı işinin özellikleri dikkate alınmamıştır. Oysa faturalarda yazılı malzemelerin içerdikleri hizmetin, bu faaliyet türünde kullanılması normal ve mutat olup, idarece sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu kabul edilen fason işçilik hizmetlerinin davacı şirketin imalatında kullanıp kullanılmadığı yolunda bir tespit yapılmamıştır. Anılan faturaların Vergi Usul Kanununun fatura nizamına ilişkin hükümlerine uygun olması ve idarece bu mal ve hizmetlerin kullanılmadığı yolunda yeterli inceleme ve araştırma yapılmaması karşısında salt vergi tekniği raporları sonuçlarına göre yapılan eksik incelemeye dayalı tarhiyatta isabet bulunmamaktadır…”