Danıştay 4. Daire 18.12.2006 gün, 2005/2411 E., 2006/2788 K. sayılı kararı ile vergi zıyaı cezasını mükellefin vergi dairesinin kesmesi gerektiğine ve kesilen cezanın da bulunduğu vergi dönemini kapsaması gerektiğine hükmetti.
İstanbul 9. Vergi Mahkemesi; “… 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 344 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, vergi zıyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu cezanın 3 kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanacağı, atıf yapan 359 uncu maddenin b fıkrasının 1 inci bendinde belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler ile bu belgeleri düzenleyenlere veya kullananlara hapis cezası

uygulanacağının öngörüldüğü, 365 inci maddede ise vergi cezalarının olayların ilgili bulunduğu vergi bakımından mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi tarafından kesileceğinin belirtildiği, dava konusu kaçakçılığa iştirak cezasının, nezdinde inceleme yapılan kişi veya şirketin katma değer vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerince ve zıyaı uğratılan vergiye ait beyannamelerin bulunduğu dönem göz önüne alınarak kesilmesi gerektiği, davacının … Nakliyat Hafriyat İnşaat Temizlik Malzemeleri Limited Şirketi ve … Taşımacılık Turizm Hırdavat İnşaat Malzemeleri Limited Şirketi ile ilgili olarak re’sen vergi salınması yönündeki öneri doğrultusunda bu şirketler adına salınan vergiler dikkate alınmak suretiyle vergi zıyaı cezasının davacının bağlı olduğu vergi dairesince kesildiği, ancak söz konusu şirketlerin bağlı oldukları vergi daireleri olan Kadıköy ve Üsküdar Vergi Dairelerince cezanın kesilmesi gerektiği gerekçesiyle vergi zıyaı cezasının kaldırılmasına…” karar vermiştir. Davalı İdare, davacının sahte faturaların komisyon karşılığı dağıtılması fiiline iştirak ettiğini ileri sürmekte, kararın bozulmasını istemektedir. Temyiz istemini kabul eden ve hüküm veren Danıştay 4. Dairesince; “…Vergi Mahkemesi’nin gerekçelerinin kabulüne ve İstanbul 9. Vergi Mahkemesinin kararının onanmasına, oybirliğiyle karar verildi…”