T.C. D A N I Ş T A Y
Üçüncü Daire Esas No : 2014/2608 Karar No : 2015/8898
Özeti :Yapılacak incelemeye esas almak üzere davacıdan bir takım bilgi ve belgelerin istenilmesinin incelemeye başlama anlamına geldiği hakkında.
Temyiz Eden : … İplik Dokuma ve Sanayi Yatırım Anonim Şirketi Vekilleri : Av. …, Av. … Karşı Taraf : Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı Vekili : Av. …
İstemin Özeti : Davacıya 30.11.2012 tarihinde tebliğ edilen ihbarnamelerdeki 2007 yılına ait kurumlar vergisi ile aynı yılın NisanHaziran dönemine ait geçici vergi ve Aralık dönemine ait gelir (stopaj) vergisi ve vergi ziyaı cezaları için 6111 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinden yararlanma talebiyle 26.12.2012 tarihinde yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Gaziantep 1. Vergi Mahkemesinin 07.11.2013 gün ve E:2013/112, K:2013/948 sayılı kararıyla; davacı hakkındaki vergi incelemesine 16.06.2010 tarihinde başlanmadığı, incelemeye başlama tutanağının 15.05.2015 tarihinde düzenlenmesinden önce yapılan bir kısım bilgi isteme ve ifade alma olaylarının ise olayla ilgili kişi ve kurumlar hakkında yapılan başka incelemelere ait işlemler veya ön inceleme kapsamında yapılan işlemler olduğu, incelemeye başlamanın mahiyetini belirleyen 6111 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasındaki muamelelerin de 15.05.2012 tarihinden önce gerçekleşmediği, dolayısıyla 30.11.2012 tarihinde davacıya tebliğ edilen vergi, ceza ve ferileri için 6111 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi hükmünden yararlanılması mümkün bulunmadığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir. Davacı tarafından, vergi incelemesinin 16.06.2010 tarihinde istenen bilgi ve belgelerle başladığı ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.
Tetkik Hâkimi : Hüseyin ERDEM Vergi Dava Daireleri Kararları Üçüncü Daire  Düşüncesi : Vergi incelemesine 16.06.2010 tarihli yazının tebliği ile başlandığının kabulü gerektiğinden, 6111 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinden yararlanması gereken davacı adına 15.05.2012 tarihli incelemeye başlama tutanağı ile vergi incelemesine

başlandığından hareketle tesis edilen işleme karşı açılan davayı reddeden Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü: 25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilerin yeniden yapılandırılmasını düzenleyen 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında; bu Kanun’un kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanun’un yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanun’un matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edileceği, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin % 50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın % 25’inin; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının % 50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın % 75’inin, vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçileceği hükme bağlanmıştır. Aynı maddenin son fıkrasında ise söz konusu maddenin uygulamasında incelemeye başlamanın kapsadığı haller, bu Kanun’un yayımlandığı tarihten önce mükellefler nezdinde; vergi incelemesine başlanıldığı hususunun bir tutanağa bağlanması, vergi incelemesi yapılmak üzere mükellefin yazı ile davet edilmesi, kanuni defter ve belgeleri isteme yazısının tebliğ edilmiş olması, matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi ya da kanuni defter ve Vergi Dava Daireleri Kararları Üçüncü Daire  belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması şeklinde sayılmıştır. Dosyanın incelenmesinden, davacının ortağı olduğu Kahramanmaraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin hisselerinin satışı ile ilgili olarak şirket ortakları tarafından verilen bilgi, belge ve ifadelerdeki bir takım şüpheler sonucu inceleme elemanınca düzenlenen 16.06.2010 tarihli yazıyla davacıdan “yapılacak incelemeye esas olmak üzere sözü edilen şirketin satışı için İsviçre’de mukim … Corporation Limited isimli firma ile yapılan 01.02.2007 tarihli danışmanlık sözleşmesinin onaylı bir örneği ve bu sözleşme nedeniyle yapıldığı belirtilen ödemelere ilişkin alınan faturalar ve banka dekontlarının birer örneğinin” istenildiği ve yazıda on beş günlük süre içerisinde cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi ve belge verilmesi durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 355’inci maddesi uyarınca cezai işlemin uygulanacağının da belirtildiği, bu yazıya istinaden davacı tarafından Amerika Birleşik Devletlerinde yerleşik olduğu belirtilen … Consulting and Trading LLC ve … Emerging Markets Fund LLC isimli firmalarla yapmış oldukları sözleşmeler ve … Consulting and Trading LLC firmasından alınan fatura örnekleri ile ödeme dekontlarının inceleme elemanına gönderildiği, bunun üzerine inceleme elemanınca bahsi geçen iki firma hakkında Amerika Birleşik Devletleri İç Gelir İdaresinden bilgi talebinde bulunulduğu, anılan Devlet idaresinden gelen bilgilerle birlikte yapılan diğer incelemeler sonrası davacı şirket temsilcisi nezdinde 15.05.2012 tarihli incelemeye başlama tutanağının düzenlendiği, vergi incelemesi sonucu yapılan tarhiyatlara ilişkin vergi ceza ihbarnamelerinin davacıya 30.11.2012 tarihinde tebliği üzerine 6111 sayılı Kanunda belirtilen otuz günlük süre içerisinde 26.12.2012 tarihli dilekçelerle anılan Kanun’un 4’üncü maddesinden yararlanma istemiyle yapılan başvurunun reddi sonucu temyiz istemine konu davanın açıldığı anlaşılmıştır. Yukarıda kuralına yer verilen 6111 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasında vergi incelemesine başlamanın kapsadığı durumlar arasında kanuni defter ve belgeleri isteme yazısının tebliğ edilmiş olması halinin de yer aldığı görülmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 253’üncü maddesinde ise bu Kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanların tuttukları defterlerle Üçüncü Kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecbur oldukları hüküm altına alınmış, “Vesikalar” başlıklı Üçüncü Kısımda da ispat edici kağıtlar, faturalar ile diğer vesikalar başlığı altındaki bir hakkın ispatına delil olarak kullanılabilen Vergi Dava Daireleri Kararları Üçüncü Daire mukavelenameler (sözleşme), sözü edilen vesikalar (belge) arasında sayılmıştır. Buna göre, mükellefler tarafından Kanunda tarif edilen beş yıllık süre zarfında muhafaza edilmesi gereken söz konusu vesikalar kanuni belgelerden olup, bunların istenmesine ilişkin yazıların tebliği esnasında vergi incelemesine başlandığının kabulü gerekmektedir. Olayda, vergi inceleme elemanınca 16.06.2010 tarihinde tanzim edilen ve davacıya 16.07.2010 tarihinde memur eliyle tebliğ edilen yazıyla istenen belgelerin, beş yıl süre ile muhafaza edilmesi gereken ibrazı zorunlu kanuni belgeler arasında olduğu anlaşılmış olup, bu haliyle vergi incelemesine, söz konusu yazının tebliği ile 6111 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce başlandığının kabulü gerektiğinden, anılan Kanun’un 4’üncü maddesinden yararlanması gereken davacı adına 15.05.2012 tarihli incelemeye başlama tutanağı ile vergi incelemesine başlandığından hareketle tesis edilen işleme karşı açılan davayı reddeden Mahkeme kararında hukuka uygunluk görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle Gaziantep 1. Vergi Mahkemesinin 07.11.2013 gün ve E:2013/112, K:2013/948 sayılı kararının bozulmasına, yargılama giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine, kararın tebliğ tarihini izleyen on beş gün içinde Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 02.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.