Danıştay 4. Daire 26.10.2008 gün, 1997/2818 E., 1998/45 K. sayılı kararı ile varsayıma ve eksik incelemeye dayanan tarhiyatın isabetsiz olacağına hükmetti.
“…213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 134. Maddesinde; vergi incelenmesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu belirtilmiştir. Bu durumda, gerçek gelirin tespiti açısından yeterli bir incelemenin yapılmış olduğundan söz edebilmek için vergileme ile ilgili olayların, hesap durumlarının araştırılması, belirlenen hususların tutanakla saptanması gerekmektedir. Yapılan inceleme sonunda mal alışlarının gerçek olmadığından bahsedilen davacı şirketin komisyon karşılığı gerçek durumu yansıtmayan

belge düzenlediği ve bu suretle elde ettiği geliri beyan dışı bıraktığı ileri sürülerek tarhiyat yapılmış ise de, mal alışlarının gerçek olmadığı yolunda yeterli inceleme ve somut saptama yapılmayan yükümlünün adlarına fatura düzenlediği vergi mükellefi olan kişi ve kuruluşlar nezdinde inceleme yapılıp, davacı ile söz konusu şahıslar arasındaki mal alışverişinin gerçek olmadığı yolunda herhangi bir tespitte de bulunulmadığından varsayıma ve eksik incelemeye dayalı olduğu açık olan tarhiyatın kaldırılması gerekirken kararda yazılı gerekçelerle davayı reddeden mahkeme kararında isabet görülmemiştir…”