Danıştay 3. Dairesi
Tarih    : 09.02.2015
Esas No         : 2011/3698
Karar No  : 2015/547
AATUHK Md. 9
İNCELEME SONUÇLANDIKTAN SONRA TEMİNAT İSTENEMEZ

Teminat, ancak vergi incelemesinin devam ettiği durumlarda yapılan ilk hesaplamalara göre istenebilecek tarhiyatlara hazırlayıcı mahiyette ve alacağın korunmasına yönelik tedbir olup, inceleme sonuçlanıp tarhiyatlar yapıldıktan sonra teminat istenilmesine olanak bulunmadığı hk.
İstemin Özeti: Davacı şirketin 2005 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu salınan vergi ve kesilen ceza ile hesaplanan gecikme faizi için teminat istenmesine ilişkin adına tesis edilen 21.12.2010 tarih ve 58126 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesinin kararıyla; davacı şirket adına vergi inceleme raporuna dayanılarak yapılan tarhiyatların duyurulduğu 17.12.2010 tarihli ihbarnamelerin 20.12.2010 tarihinde tebliğ edilmesinden sonra dava konusu teminat isteme işleminin tesis edildiği, teminat, ancak vergi incelemesinin devam ettiği durumlarda yapılan ilk hesaplamalara göre istenebilecek tarhiyatlara hazırlayıcı mahiyette ve alacağın

korunmasına yönelik tedbir olup, inceleme sonuçlanıp tarhiyatlar yapıldıktan sonra teminat istenilmesine olanak bulunmadığı, öte yandan, Türkiye’de ikametgahı bulunan mükelleflerden vergi inceleme elemanının talebi bulunmadan kendiliğinden teminat istenemeyeceği, olayda vergi inceleme elemanının önerisi olmaksızın incelemenin sonuçlanması ve tarhiyatların tebliğinden sonra tesis edilen teminat istenmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle işlem iptal edilmiştir. Davalı idare tarafından; tarhiyat yapılmadan önce veya tarhiyat yapıldıktan sonra teminat istenilmesinde hukuken farklılık bulunmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.
Karar: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de, uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü gecen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, oyçokluğuyla karar verildi(*).