7020 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hakkında;
7020 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmış olup, özet olarak bu kanunda;
Kesinleşmiş olup 27 Mayıs 2017 itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan bazı borçların yapılandırılarak ödenmesi yönünde düzenleme yapılmış olup, bu düzenleme kapsama giren vergiler, Sosyal Güvenlik Kurumu Borçları, Kamu Alacakları ile Mesleki Teşekküllere olan borçlar girmekte olup, aşağıda detaylı olarak kapsama giren borçlar ve idari para cezaları tadat edilmiştir.
1-Maliye Bakanlığı ile diğer kurumlara bağlı tahsil dairelerince 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;
1.1- 03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde, bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarından (vadesi 31.07.2017 tarihi olan gelir vergisi ikinci taksiti ile gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017 yılında ödenmesi gereken geçici vergi hariç)
1.2- 2017 yılına ilişkin olarak 31.03.2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarından (2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi 2’inci taksiti hariç),
2-Sosyal Güvenlik Kurumu borçları;
2.1- Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı kanun hükümlerine takip edilen ve bu kanunun yayım tarihi veya bu kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş borçlar,
2.2- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’ncü maddesinin a, b, ve c bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan (Aralık 2016, Ocak ve Şubat 2017 dönemlerine ait ertelenen SGK primleri hariç) 2017 yılı mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
2.3- 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
2.4- Yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra, 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamında sigorta olanların mevzuata göre Şubat 2016 ayı ve önceki aylara ait ödenmesi gereken SGDP primi ile bunlara bağlı gecikme zam ve cezaları,
2.5- 2017 Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme zam ve ceza alacakları,


 

 
2.6- 2017 Mart sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaları
3-Belediyelerin;
213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve 31 03. 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, 2017 yılına ilişkin olup, 31.03.2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergiler (2017 yılına ilişkin; emlak- işyeri- diğer şekillerde kullanılan binalara tahakkuk eden çevre temizlik vergisi hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31.03.2017 tarihinden önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan asli ve feri amme alacaklarından,
Belediye Kanunu kapsamındaki Belediyelerin su abonelerinden olan vadesi 31.03.2017 tarihinden önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan su, atık su, ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı feri alacaklarından,
Büyükşehir Belediyeleri ile Belediyeler bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin vadesi 31.03.2017 tarihinden önce olduğu halde kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi feri (sözleşmelerden doğan her türlü zam ve caza dahil) alacaklar,
Bu kanunda belirtilen diğer alacaklardan,
Kesinleşmiş olup, bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar (bu maddede vadeye ilişkin belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla) hakkında uygulanır.
4-Meslek Kuruluşlarına Olan Aidat Borçları;
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar – TOBB, (Ticaret / Sanayi Odaları ve Borsa) üyelerinin 31.03.2017 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan aidat, navlun hâsılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücretleri asıllarının ödenmemiş olan kısımlarının, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın (31 Ağustos 2017) sonuna kadar birinci taksiti ile kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmeleri halinde, bu alacaklar için uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklardan vazgeçilir. Bu yapılandırmadan yararlana bilmek için kanunun yayımını takip eden ikinci ayın (Temmuz 2017) sonuna kadar, alacaklı meslek kuruluşa başvurulması gerekmektedir. Bu yapılandırma talebine binaen ödenmesi gereken taksitlerin sürelerinde ödenmemesi halinde ödenmeyen alacaklara isabet eden faiz, gecikme faizi ve zammı gibi feri alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
Üyelerin, meslek kuruluşlarına bu alacakları için dava açmamış veya dava açılmış olması halinde, yapılandırmadan yararlanmak için davalarından vazgeçmeleri gerekmektedir.
Aynı uygulama, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler / Yeminli Mali Müşavirlerin; Avukatların Baroya ile Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına 31.03.2017 tarihi itibariyle aidat vb. borçları bulunan üyeler, borçlarını, TOBB için yukarıda belirttiğimiz aynı kıstaslar çerçevesinde yapılandırılabilecekleri yönünde düzenleme yapılmıştır.
5- Hurda Araç Teşviki;
7020 sayılı Kanununda yer alan Geçici Madde 1- de; ilgili trafik sicilinde adlarına kayıtlı ve tescilli bulunan, model yılı 1997 ve daha eski olan motorlu taşıtların, bu maddenin yürürlüğü girdiği tarihten (27.05.2017) itibaren 31.12.2018 tarihine kadar ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle, kanunda belirlenen kamu kurumları (İl özel İdareleri veya Belediyelere bedelsiz teslim edilen ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim eden gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin 31.12.2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31.12.2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezası terkin edilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup modeli 2005 ve daha eski olan taşıtların, durumlarını kanaat getirici belgelerle tevsik edilmesi ve ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin ¼ ‘ünün 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezasının tamamının tahsilinden vaz geçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir.
Yasa ile ilgili başvuru ve ödeme sürelerinin genel tarihleri aşağıdaki gibidir.

(Resmi Gazete: 27.05.2017 tarih 30078 sayılı)
Kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170527.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170527.htm

Kaynak:Berker Bostancı -Hurses