Yukarıda anılan Kanunun 127 ve 128 ile KHK’nın 3/ı Maddesinde, hangi suçlardan dolayı firmaların malvarlığına el konulabileceği açıklanmış ve el koyma ile ilgili yöntemler belirlenmiştir.
A-Firmaların Malvarlığına El Koyma Yetkisi Kime Aittir?
Yukarıda anılan Kanunun 127.Maddesi uyarınca Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri, elkoyma işlemini gerçekleştirebilir. Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, 24 saat saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren 48 saat içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma kendiliğinden kalkar.
Zilyedliğinde bulunan eşya veya diğer malvarlığı değerlerine elkonulan kimse, hâkimden her zaman bu konuda bir karar verilmesini isteyebilir.
Diğer taraftan yukarıda anılan 668 Sayılı KHK’nin 3/ı maddesi uyarınca elkoymaya, rapor alınmadan, sulh ceza hâkimliğince karar verilebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı da elkoymaya karar verebilir. Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, 5 gün içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren 10 gün içinde açıklar; aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar.
B-Firmaların Hangi Malvarlıklarına El Konulabilir?
Yukarıda anılan Kanunun 128.Maddesi uyarınca soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair kuvvetli şüphesebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait;

  1. a) Taşınmazlara,
  2. b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına,
  3. c) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba,
  4. d) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara,
  5. e) Kıymetli evraka,
  6. f) Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına,
  7. g) Kiralık kasa mevcutlarına,
  8. h) Diğer malvarlığı değerlerine,

Elkonulabilir. Bu taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin şüpheli veya sanıktan başka bir kişinin zilyetliğinde bulunması halinde dahi, elkoyma işlemi yapılabilir.
 

C-Hangi Suçlardan Dolayı Firmaların Malvarlıklarına El Konulabilir?
1-Taşınmaza elkonulması kararı, tapu kütüğüne şerh verilmek suretiyle icra edilir.
2-Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen elkoyma kararı, bu araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilmek suretiyle icra olunur.
3-Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba elkonulması kararı, teknik iletişim araçlarıyla ilgili banka veya malî kuruma derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili banka veya malî kuruma ayrıca tebliğ edilir. Elkoyma kararı alındıktan sonra, hesaplar üzerinde yapılan bu kararı etkisiz kılmaya yönelik işlemler geçersizdir.
4-Şirketteki ortaklık paylarına elkoyma kararı, ilgili şirket yönetimine ve şirketin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili müdürlüğüne teknik iletişim araçlarıyla derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili şirkete ve ticaret sicili müdürlüğüne ayrıca tebliğ edilir.
5-Hak ve alacaklara elkoyma kararı, ilgili gerçek veya tüzel kişiye teknik iletişim araçlarıyla derhâl bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili gerçek veya tüzel kişiye ayrıca tebliğ edilir.
6-Bu Madde hükmüne göre alınan elkoyma kararının gereklerine aykırı hareket edilmesi halinde, Türk Ceza Kanununun “Muhafaza görevini kötüye kullanma” başlıklı 289 uncu Maddesi hükümleri uygulanır.
Kaynak: Zekeriya Aslan-MuhasebeTR.com