27.05.2017 tarihli resmi gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı yeni SGK pirim borçlarıyla ilgili yapılandırma yasası 01.06.52017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bununla ilgili SGK merkezlerine başvuruların 30.06.2017 tarihine kadar form dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Başvuruların 30.06.2017 tarihine kadar kısa bir zaman içerisinde yetiştirilmesi şimdilik pek mümkün gibi gözükmemektedir. Yapılandırma müracaatlarında 31.03.2017 tarihine kadar olan borçlar yapılandırma kapsamına alınmıştır. Öte yandan, önceki yapılandırma olan 6736 sayılı yasa için başvuranlar yönünden tekrar bu ikinci yapılandırma olan 7020 sayılı yasaya göre talepte bulunmak mümkün değildir. Birinci yapılandırma da süreyi kaçıranlar şimdi bu defa ikinci yapılandırma da yararlanabileceklerdir. Müracaatların aşağıdaki şekillerde yapılması mümkündür.

1. Standart form dilekçe ile
2. Ayrı ayrı SGK merkezlerine dilekçe ile
3. Yine ayrı ayrı e-mail ortamında ilgili sigorta merkez şube birimlerine
4. Posta yoluyla tahahütlü dilekçe ile
5. Tahahütlü APS-PTT ile
6. Başvuruların dosya numarası bazında ilgili ayrı ayrı SGK kurumalarına yapılaması,
7. Şirket ortakları veya müdürleri tarafından veya tasfiye memurları tarafında kişisel olarak şirket dosya numarası belirtilerek ortaklar bazında yapılabilir.
8. Alt işverenler tarafından asıl müteahhit ile birlikte sorumluluk kapsamında olan borçlar da yapılandırılabilir.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİRECEK SGK BORÇALARININ CİNSİ NEDİR?
Öncelikle belirtelim ki, pirim aslı için af veya indirim söz konusu değildir. İdari para cezalarının ½ si silinmektedir.  Gecikme zamlarının da af veya indirim ancak söz konusudur.
 
2017/Mart ve önceki aylara ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresinin ( 31/8/2017) sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;
 
1.       5510 sayılı Kanunun 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi borçları,
2.       İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları,
3.      Bağ-Kur’luların sosyal güvenlik destek primi borçları,
4.       Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten (asgari işçilik) kaynaklanan sigorta primi borçları,
5.       İdari para cezası borçları,
6.       SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları,
7.      İşverenlerin ve üçüncü şahısların 5510, 506, 1479 ve 5434 sayılı Kanunların ilgili maddeleri uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı, malûlük, adi malûllük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiilleri nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları (rucü borçları),
yeniden yapılandırılabilecektir.

 

TAKSİTLENDİRMEYE ESAS BORÇ MİKTARININ HESAPLAMA ŞEKLİ
Yeniden yapılandırmaya esas borcun hesaplanması sırasında, borç asıllarının ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, kanunun yayımlandığı 27.05.2017 tarihine kadar geçen her bir ay için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek olan faiz hesaplanacak ve bu şekilde hesaplanacak faiz tutarı ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırmaya esas borç belirlenecektir.
Ancak, 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda işlenen fiillere ilişkin olup, 31/8/2017 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde, SGK’ya ödenmemiş olan idari para cezalarında ise, idari para cezası asıllarının %50’si silinip, kalan tutar üzerinden Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmak suretiyle hesaplanacak faizden oluşan toplam borç yapılandırılacaktır.

YAPILANDIRMA İÇİN MÜRACAAT SÜRESİ NEDİR?
Yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) SGK’ya dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ancak bu süre sıkışması nedeniyle 31.07.2017 tarihine kadar uzatılması istenilmektedir. Çünkü SGK tarafından henüz yapılandırmayla ilgili yazılım programı sisteme atılmamıştır.

YAPILANDIRMA DA İLK TAKSİDİN ÖDENME SÜRESİ VE TAKSİT SAYISI NEDİR?
Borçlular yeniden yapılandırma kapsamında ikişer aylık dönemler halinde, 6, 9, 12, 18 eşit taksitte borçlarını ödeyebileceklerdir. Ayrıca, yeniden yapılandırma hakkından yararlanacak olan borçlulardan peşin ödeme yolunu seçenler ile taksitle ödeme yolunu seçenlerin ilk taksitlerini 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde ödemeleri gerekmektedir.

TAKSİTLENDİRME DE UYGULANCAK FAİZ VE KATSAYI NEDİR?
Yeniden yapılandırılacak borçların taksitlendirilerek ödenmek istenmesi halinde, yapılandırmaya esas borç aslı ve Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanmış faizden oluşan borç tutarı;
1.        Altı eşit taksit için (1,045),
2.        Dokuz eşit taksit için (1,083),
3.       Oniki eşit taksit için (1,105),
4.      Onsekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.

TAKSİTLENDİRME HANGİ DURUMALARDA İPTAL EDİLİR?
Hemen belirtelim ki,taksitle ödeme yolunun tercih edilmiş olması durumunda, ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yeniden yapılandırma hükümlerinden faydalanabileceklerdir.
Ancak, ilk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde yeniden yapılandırma hakkı kaybedilecektir.

ÖNCEDEN KONULAN SGK HACİZLERİNİN ÇÖZÜLMESİ VEYA TEMİNATLARIN NASIL İADE EDİLECEĞİ HUSUSU
7020  sayılı yasaya göre, kapsama giren borçlarla ilgili yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, kapsama giren borçlar için daha önce uygulanmış olan hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, söz konusu ödemelere isabet eden tutardaki teminatlar ise iade edilecektir. Tamamıyla borç ödenmeden teminatlar çözülmez ve önceden konulmuş olan hacizler fekedilmez. Ancak kısmen çözülebilecek veya bölümlenebilecek hacizlerde yapılacak ödemelerin toplam borca oranı dahilinde kısım kısım hacizler idarenin onayıyla çözülebilir.

ESKİ AF YASALARINA GÖRE VEYA ESKİ MEVZUATA GÖRE TAKSİTLENDİRİLEN BORÇLARIN AKIBETİ
Daha önce 6111, 6552, 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre borçlarını yeniden yapılandıran ve bu kanunun (7020 sayılı Kanun) yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanun’a göre tahakkuk eden alacaklar hakkında uygulanmayacaktır. 7020 sayılı yasaya göre yapılandırılacak borçlar için eski yasa hükümlerinden faydalanmamış olanlar bu defa 7020 sayılı yasaya göre faydalanacaklardır.

ÖNCEDEN SGK KURUMUNA KARŞI AÇILMIŞ OLAN DAVALARIN AKIBETİ
Borçluların yapılandırma hükümlerinden faydalanabilmeleri için; dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri, kanun yollarına başvurmamaları ve başvuru süresi içerisinde de yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri gerekmektedir. Davadan vazgeçme dilekçeleri, ilgili SGK birimlerine verilecek ve bu dilekçelerin SGK birimine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak, ilgili yargı merciine gönderilecektir. Böylece herhangi bir ücreti vekalet, yargılama gideri vesair masraf işverenden alınmayacaktır.

İŞKUR TARAFINDAN KESİLEN İPC LERİN DURUMU
7020 sayılı yasaya göre, İŞKUR tarafından işverenler kesilen İPC ler yapılandırmam kapsamında taksitlendirilmemektedir. 

 
Kaynak: Dr. Mustafa Alpaslan –www.MuhasebeTR.com