Vergiye uyumlu mükelleflere daha önce yüzde 5 vergi indirim avantajı getirilmişti. Her ne kadar beklentilerin çok altında olsa da özellikle düzenli vergi ödeyen mükellefler için hatırı sayılır bir gelişme idi.
Şimdi ise yine vergiye uyumlu mükelleflere özel tecil uygulaması düzenlendi. 27 Mayıs 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun ile söz konusu düzenleme de yürürlüğe girdi.
Düzenlemeye göre; vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve belirli şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil edilebilecek. Düzenlemeden yararlanabilmek için mükellef aşağıdaki şartları taşımalı:

 
*Mükellefin, başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
*Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması,
*Başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş ve madde kapsamındaki borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması.
Son şart oldukça sübjektif olsa da diğer şartları ile birlikte değerlendirildiğinde yeni düzenleme ile mükelleflere önemli bir fırsat getirilmiş oluyor. Özel tecil uygulamasında faizde değişiklik yok yani tecil faizi yine aynı.
Tecil edilen borçlarının toplamı beşyüz bin Türk lirasını aşmadığı sürece teminat da aranmıyor. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı ise aşan kısmın yüzde 25’i. Ayrıca Bakanlar Kurulu; teminatsız tecil tutarını, zorunlu teminat tutarlarını değiştirme yetkisi de var. Daha da önemlisi tecil süresini 60 aya kadar uzatabiliyor ve faiz oranını farklılaştırabiliyor. Tecil şartlarına riayet edilmemesi nedeniyle muaccel olan amme alacağının tecili, talep edilmesi hâlinde en fazla iki defa geçerli sayılıyor. Yine şartların ihlali hâlinde tecil talep tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe bu düzenlemeden yararlanılamıyor.
Kaynak:YMM Ali Rıza Akbulut-www.muhasebetr.com