Danıştay 3. Dairesi
Tarih         : 03.05.2011
Esas No   : 2011/1151
Karar No  : 2011/1507
KOD OLAYI VE DANIŞTAY KARARI BEKLENMEKSİZİN VERGİ MAHKEMESİ KARARINA GÖRE İŞLEM YAPILMASI GEREKTİĞİ

Sahte fatura kullandığı gerekçesiyle koda alınan mükellef adına yapılan tarhiyatın, vergi mahkemesince kaldırılması durumunda, yapılan işlem tüm sonuçları ile ortadan kalkacağı için Danıştay kararının nihai karar olarak beklemesine gerek yoktur.
İstemin Özeti: Davacının kod listesinden çıkarılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi; davacı adına sahte fatura kullanma fiili sebebiyle inceleme raporu düzenlendiği ve sahte fatura olduğu iddia edilen belge içeriği katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle tarhiyat yapıldığı ve sahte fatura kullanılması nedeniyle davacının kod listesine alındığı, davacı hakkında düzenlenen inceleme raporuna dayanılarak yapılan tarhiyatlara

karşı açılan davalarda Vergi Mahkemesinin kararları ile kaldırıldığı, idari yargı yerlerinin vermiş olduğu iptal kararlarının işlemin tesis edildiği andan itibaren tüm sonuçları ile birlikte ortadan kaldıracağının açık olduğu, Vergi Mahkemesince davacı adına düzenlenen inceleme raporuna dayanılarak yapılan tarhiyatın kaldırılması ve söz konusu kararlarla ilgili olarak Danıştay tarafından henüz bozma ve yürütmenin durdurulması yolunda bir karar verilmemesi karşısında mahkeme kararının nihai karar olmaması nedeniyle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden Vergi Mahkemesi kararının; dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenmiştir.
Karar: Anayasa’nın 48. maddesinin 2. fıkrasında, devletin, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alacağı, 49. maddesinin 2. fıkrasında, devletin, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı, 73. maddesinin 3. fıkrasında, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı öngörüldüğünden, mükelleflerin bu şekilde sınıflandırılmasının, yasal veya Anayasal bir dayanağı bulunmadığı gibi, Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve hürriyetlere de aykırı düşmesi nedeniyle davacının kod listesinden çıkarılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi iptal eden vergi mahkemesi kararında sonucu itibariyle hukuka aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddine, oybirliğiyle karar verildi.