Danıştay 3. Dairesi
Tarih         : 21.04.2011
Esas No   : 2010/541
Karar No  : 2011/1310
AATUHK Md. 35
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ ŞİRKETİN AMME BORCUNDAN SORUMLULUĞU

Tarh, tahakkuk ve vade tarihleri amme borçlusu şirkete ortak olduğu döneme isabet etmeyen, ayrıca 4811 sayılı Yasa kapsamında matrah artırımına ilişkin talebi bulunmayan davacının ortak olduğu dönemden önceki dönemlere ilişkin amme alacaklarının davacıdan tahsili amacıyla tanzim olunan ödeme emirlerinde hukuka uyarlık bulunmadığı hk.
İstemin Özeti: Davacı adına düzenlenen ödeme emirlerini; borçlu şirket hakkında 2001 yılına ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde (…) Ltd. Şti.’nin bir kısım otogaz alış faturalarını yasal defterlerine kaydetmediğinin tespiti üzerine 2001 yılının muhtelif dönemlerine ilişkin olarak tarh edilen vergi ziyaı cezalı kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi ve geçici vergiye ilişkin vergi ziyaı cezasının anılan firma tarafından dava konusu edildiği, ancak davadan vazgeçilerek 4811 sayılı Yasa kapsamında bahse konu amme borçlarının yeniden yapılandırılması yoluna gidildiği, bu kapsamda tanzim edilen ödeme planı kapsamındaki ödemeler yapılmadığından re’sen tarh edilen

borçların tahsili amacıyla amme borçlusu firma adına ödeme emirleri düzenlenmesine karşın ödenmemesi üzerine, haciz varakaları düzenlendiği, yapılan malvarlığı araştırması neticesinde amme borçlusu firmanın haczi kabil mal varlığının da tespit edilmediğinden borçların anılan firmanın bir dönem ortağı olan davacıdan tahsili amacıyla ödeme emirleri düzenlendiği, (…) Ticaret Sicil Memurluğu’nca davalı idareye hitaben düzenlenen 16.09.2004 günlü yazı ile 14.03.2003 tarihinde amme borçlusu firmanın ortağı olan (…)’nın sahibi olduğu hisselerin davacıya devredildiği, davacının bu suretle anılan firmaya ortak olduğu ve 16.07.2003 tarihinde mevcut hisselerini (…) adlı şahsa devrederek ortaklıktan ayrıldığı, bu durumda, tarh, tahakkuk ve vade tarihleri davacının amme borçlusu şirkete ortak olduğu döneme isabet etmeyen, ayrıca 4811 sayılı Yasa kapsamında matrah artırımına ilişkin talebi bulunmayan davacının ortak olduğu dönemden önceki dönemlere ilişkin amme alacaklarının davacıdan tahsili amacıyla tanzim olunan ödeme emirlerinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden Vergi Mahkemesinin kararının; düzenlenen ödeme emirlerinin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenmiştir.
Karar: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.