Danıştay 9. Dairesi
Tarih     : 23.05.2012
Esas No           : 2009/9913
Karar No  : 2012/2862
2577 s. İYUK Md. 49
DANIŞTAYIN BOZMA KARARINA İSTİNADEN YENİDEN VERİLECEK KARARLARA KARŞI YAPILACAK TEMYİZ BAŞVURUSU

Vergi mahkemesi kararlarının Danıştay tarafından bozulması halinde yeniden verilecek kararlara karşı yapılacak temyiz başvurularının, vergi mahkemesince bozma esaslarına uyulmuş olup olmadığı yönünden incelenebileceği hk.
Davanın Özeti: Davacı hakkında bir kısım alışlarını sahte faturalarla belgelendirdiği yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden 2002/Nisan-Haziran, Ağustos-Aralık dönemlerine ilişkin olarak re’sen tarh edilen üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi ile kesilen özel usulsüzlük cezasının terkini istemiyle açılan davanın özel usulsüzlük cezasına ilişkin kısmını kabul eden vergi ziyaı cezalı katma değer vergisine ilişkin kısmını reddeden Vergi Mahkemesi kararının özel usulsüzlük cezasına ilişkin kısmını onayan, vergi ziyaı cezalı katma değer vergisine ilişkin kısmını bozan Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 16.04.2009 tarih ve E. 2008/3445, K. 2009/1801 sayılı kararına uymak suretiyle davayı; (…) Vergi Dairesi Müdürlüğünün (…) vergi numaralı mükellefi (…) Demir

Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile (…) Vergi Dairesinin (…) vergi numaralı mükellefi Tasfiye Halinde (…) Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında düzenlenen 13.04.2007 tarih ve VDENR-2007-762/9 sayılı vergi tekniği raporun hakkındaki tespitlerin davacıya düzenledikleri faturaların sahte olduğunu kabul etmeye yeterli olmadığı, bu durumda söz konusu faturaların sahte kabul edilerek bu faturalara dayalı vergi indirimlerinin reddi yoluyla salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinde isabet bulunmadığı gerekçesiyle kabul eden Vergi Mahkemesi kararının; cezalı tarhiyatın hukuka uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Karar: Vergi mahkemesi kararlarının Danıştay tarafından bozulması halinde yeniden verilecek kararlara karşı yapılacak temyiz başvuruları vergi mahkemesince bozma esaslarına uyulmuş olup olmadığı yönünden incelenebileceğinden ve olayda, Vergi Mahkemesince Dairemizin bozma kararına uyularak karar verildiği anlaşıldığından, temyiz isteminin reddine, anılan Vergi Mahkemesi kararının onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.