Danıştay 3. Dairesi
Tarih     : 16.04.2012
Esas No           : 2010/5533
Karar No  : 2012/1267
İYUK Md. 30
DÜZELTİLEBİLECEK KARAR YANLIŞLIKLARI

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 30. maddesinde öngörülen yanlışlıkların düzeltilmesi durumları; iki tarafın adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarını içerdiğinden, hüküm fıkrasındaki sonucun belirtilen kural uyarınca değiştirilmesi suretiyle verilen kararın yasaya uygun olmadığı hk.
İstemin Özeti: 20.08.2003-07.10.2003 tarihleri arasında ortağı olduğu (…) Ltd. Şti.’nden tahsil edilemeyen 2001 yılına ilişkin kamu alacakları nedeniyle davacı adına ortak sıfatıyla düzenlenen ödeme emirlerini; 2003 yılında tüm hak ve borçlarıyla ortağı olduğu şirketin önceki dönem borçlarını da yüklenmiş bulunan davacının, 07.10.2003 tarihinde ortaklığının sona ermesi ve şirkete ait vergi borçlarıyla ilgili sorumluluğun devralan yeni ortağa geçmesi nedeniyle adına düzenlenen ödeme emirlerinde yasaya uygunluk bulunmadığı gerekçesine yer verdikten sonra hüküm fıkrasında davanın reddine ve ödeme emirlerinin tasdikine karar veren, davacının yanlışlığın düzeltilmesi talebi üzerine hüküm fıkrasını, “davanın kabulüne ve ödeme emirlerinin iptaline” şeklinde değiştiren Vergi Mahkemesinin kararının; davacı adına düzenlenen ödeme emirlerinin 6183 sayılı Yasa’nın 5766 sayılı Yasayla değişik 35. maddesine uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenmiştir.
Karar: Dosyanın incelenmesinden Vergi Mahkemesinin kararına ilişkin 14.05.2010 günlü görüşme tutanağında ve dosya üzerinde, karar sonucunun “kabul” yazıldığı ancak, aynı günlü kararın hüküm fıkrasında “davanın reddine”

ifadesine yer verildiği, davacı tarafından 01.07.2010 tarihinde mahkeme kayıtlarına geçen dilekçeyle yanlışlığın düzeltilmesinin istenilmesi üzerine temyiz istemine konu yapılan 20.07.2010 günlü kararla yanlışlığın düzeltilmesine karar verilerek hüküm fıkrasının “davanın kabulüne dava konusu ödeme emirlerinin iptaline” şeklinde değiştirildiği anlaşılmıştır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 30. maddesinde öngörülen yanlışlıkların düzeltilmesi durumları; iki tarafın adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarını içerdiğinden, hüküm fıkrasındaki sonucun belirtilen kural uyarınca değiştirilmesi suretiyle verilen karar yasaya uygun görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, Vergi Mahkemesinin kararının bozulmasına, oybirliğiyle karar verildi.