Danıştay 3. Dairesi
Tarih     : 20.06.2012
Esas No           : 2010/5021
Karar No  : 2012/2585
2577 s. İYUK Md. 7
DÜZELTME-ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN ZIMNEN REDDİ HALİNDE DAVA AÇMASÜRESİ

 
Düzeltme-şikayet başvurusunun zımnen reddine ilişkin işleme karşı davanın zımmi ret süresinden itibaren 30 gün içinde açılması gerektiği hk.
Davanın Özeti: Davacı adına, 2004 ve 2008 yıllarının muhtelif dönemlerine ilişkin beyannamelerin elektronik ortamda verilmemesi nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle yapılan düzeltme-şikayet başvurusunun zımnen reddine ilişkin işleme karşı açılan davayı; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7.

maddesinin 1. bendinde dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gün olduğunun hükme bağlandığı, davacının şikayet başvurusunun zımnen reddine ilişkin işleme karşı açılan davada mahkemece dava açma süresinin tespit edilememesi nedeniyle dilekçenin reddine karar verildiği, yenilenen dilekçede davalı idarenin kayıtlarına 16.03.2009 tarihinde giren başvurunun zımnen reddedilmesine ilişkin işleme karşı dava açıldığının belirtildiği, zımni ret süresi olan 15.05.2009 tarihinden itibaren 30 gün içinde bir başka ifadeyle 14.06.2009 gününe kadar dava açılması gerektiği, ancak davanın 17.11.2009 tarihinde açıldığının anlaşıldığı gerekçesiyle süre aşımı yönünden reddeden Vergi Mahkemesinin kararının; işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenmiştir.
Karar: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen