Danıştay 3. Dairesi
Tarih    : 25.03.2015
Esas No : 2013/7816
Karar No  : 2015/1673
6111 s. K. Md. 4/8
6111 SAYILI KANUN’A GÖRE İNCELEMEYE BAŞLAMA

6111 sayılı Kanun’un 4/8. maddesine göre, kanuni defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması incelemeye başlandığının kabulünü gerektirmekte olup, incelemeye başlama tutanağının Kanun’un yayımlanma tarihinden sonraki bir tarihte düzenlendiğinden bahisle anılan Kanun hükümlerinden yararlanma başvurusunun reddinde yasaya uyarlık bulunmadığı hk.
İstemin Özeti: Davacı şirketin, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma talebinin reddine ilişkin 20.01.2012 gün ve 1616 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi kararıyla; davacı şirkete ait defter ve belgelerin vergi denetmenleri büro başkanlığına, 6111 sayılı Kanun’un yayımlanmasından önceki bir tarihte ibraz edildiği anlaşıldığından, 6111 sayılı Yasa’nın 4. maddesinin 8. bendi uyarınca incelemeye defter ve belgelerin ibraz tarihi itibariyle başlandığının kabulü gerekmekte olup, incelemeye başlama tutanağının Kanun’un
 

yayımlanma tarihinden sonraki bir tarihte düzenlendiğinden bahisle anılan Kanun hükümlerinden yararlanma başvurusunun reddinde yasaya uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal etmiştir. Davalı idare tarafından; incelemeye 6111 sayılı Kanun’un yayım tarihi olan 25.02.2011 tarihinden sonraki bir tarih olan 11.08.2011 tarihi itibariyle başlanıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.
Karar: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.