Danıştay 3. Dairesi
Tarih     : 30.05.2012
Esas No           : 2010/6880
Karar No  : 2012/2170
İYUK Md. 31
İDARENİN SAVUNMASINDA DAVA KONUSU ÖDEME EMRİNİ İPTAL ETTİĞİNİ BİLDİRMESİ HALİNDE DAVANIN KONUSUZ KALACAĞI

İki taraftan birinin diğerinin neticei talebine muvafakat etmesi olarak tanımlanan kabulün, kesin hükmün sonuçlarını doğuracağı, buna göre dairenin mahkemelerine verdiği savunma dilekçesinde dava konusu ödeme emrinin iptal edildiğini bildirmesi halinde davanın konusuz kalacağı hk.
İstemin Özeti: Davacı şirket adına 2004-2005 yıllarına ilişkin muhtelif vergi ve cezasının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davada; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesinin atıfta bulunduğu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 92. maddesinde “kabul”ün iki taraftan

birinin diğerinin neticei talebine muvafakat etmesi olarak tanımlandığı, 95. maddesinde ise, kabulün kesin hükmün hukuki sonuçlarını doğuracağının hükme bağlandığı, davalı idarenin Mahkemelerine verdiği savunma dilekçesinde, dava konusu ödeme emrinin iptal edildiğinin bildirildiği, bu suretle davanın konusuz kaldığının anlaşıldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına karar veren Vergi Mahkemesinin kararının; ihbarnamelerin tebliğ edilmediği, dava konusu edilen ödeme emri dışında ikinci bir ödeme emri düzenlendiği ve bu ödeme emrinin aynı borçların tahsiline yönelik olduğu için dava konusu edilmediği ileri sürülerek iptali istenmiştir.
Karar: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.