Danıştay 3. Dairesi
Tarih   : 03.12.2013
Esas No         : 2011/4277
Karar No : 2013/5738
AATUHK Md. 56
LİMİTED ŞİRKETİN BORÇLARINA KARŞILIK TEMİNAT GÖSTERİLEN ORTAĞA AİT TAŞIT VE TAŞINMAZLARA HACİZ UYGULANMASI

Limited şirket ortağı ve kanuni temsilci olan davacının şirket borçlarına karşılık teminat gösterdiği motorlu taşıt ve taşınmazlarına haciz uygulanabilmesi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 56. maddesi uyarınca, borcun Yasa’da öngörülen sürede ödenmesi, ödenmemesi halinde teminatın paraya çevrileceği veya cebren tahsil olunacağının bildirilmesi gerektiği hk.
İstemin Özeti: Kanuni temsilcisi ve ortağı olduğu (…) Ltd. Şti.’nin 2005 yılına ilişkin vergi borçlarının tahsili amacıyla davacının motorlu taşıt ve taşınmazlarına uygulanan hacizlere karşı dava açılmıştır. Vergi Mahkemesinin kararıyla; davacının taşınmazlarına, şirket borçlarına karşılık teminat gösterilmesi nedeniyle haciz uygulanmış ise de, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 56. maddesine göre, karşılığında teminat gösterilmiş bulunan amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde, borcun 7 gün içinde

ödenmesi gerektiği, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerde cebren tahsil olunacağının borçluya bildirilmesi gerekirken bildirim yapılmadan taşınmazlarına doğrudan haciz uygulanmasının hukuka uygun görülmediği, diğer taraftan, mahkemelerince verilen ara kararı üzerine davalı idarece gönderilen cevabi yazıdan adına kayıtlı motorlu taşıtlara şirketin vergi borçlarının yüksek tutarlı olması nedeniyle haciz konulduğunun bildirildiği, taşıtlara haciz uygulandıktan sonra davacı adına ödeme emri düzenlendiği anlaşıldığından haczin dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle hacizler kaldırılmıştır. Davalı idarece, limited şirket ortaklarının, şirketin vergi borçlarından sermaye hisseleri oranında sorumlu olduğu ileri sürülerek bozulması istenmiştir.
Karar: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle, gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.