5604 sayılı mali tatil ihdas edilmesi hk. Kanun uyarınca her yıl vergi daireleri ve diğer ilgili kurumlar ( SGK dahil) 1 ila 20 Temmuz tarihi arasında Mali tatil uygulamasına girmektedirler.
Mali tatilde süreler 1-20 Temmuz arası çalışmamaktadır. 20 Temmuzdan sonra ise süreler kendiliğinden 7 gün daha uzamaktadır. Mali tatilde vergisel ve daha çok SGK ile ilgili konular otomatik olarak uzamaktadır. Mali tatil daha çok mükellefler ve 3568 sayılı Yasaya göre unvan almış meslek mensupları, SM, SMMM ve YMM’ler açısından önemli bir tatil mahiyeti arz etmektedir.
Mali tatil uygulaması 27.01.2016 tarihli ve 29606 sayılı RG’ de yayınlanan 6661 sayılı Askeri Kanunu ve Bazı Yasalarda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun’un 18. Maddesiyle 5604 sayılı Mali Tatil ihdas edilmesi hakkında Kanun’un 1. Maddesinin:
1-      Altıncı fıkrasında yer alan “7 gün” ibaresi, “5 .günün” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
2-      Yedinci fıkrasında yer alan “Gümrük İdareleri “ ibaresi “ÖTV, BSMV, ÖİV, Şans oyunları vergisi ile Gümrük İdareleri” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
3-      Sekizinci fıkrasında yer alan “Son gününden itibaren üçüncü günün” ibaresi, “ Son gününü izleyen günün” şeklinde değiştirilmiştir.
Bu durumda, Mali Tatil sebebi ile 7 gün uzayan beyan süresi bundan böyle 5 güne çekilmiş bulunmaktadır.
Mali tatil nedeni ile süre kısaltımı ödemeleri de etkilemektedir. Buna göre;

5604 sayılı Kanun’un 1. maddesinde, mali tatil uygulaması sebebiyle verilme süresi uzatılan beyannameler üzerinde gösterilen vergilerin ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak şartıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren 3. günün mesai saati bitimine        kadar uzamış sayılmaktaydı.
Buna göre verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedinci güne rastlayan vergilere ilişkin beyannamelere (örneğin KDV, damga vergisi, muhtasar, ÖTV, BSMV, özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergisi gibi) göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 30 Temmuz’a kadar uzamaktaydı.
Öte yandan, Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesi gereği  mali tatil her yıl Temmuz ayının 1-20 (yirmisi dahil) uygulanmaktadır. Aynı maddede mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün içinde biten kanuni ve idari sürelerin, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacağı hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereği, beyan süresi mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün içinde biten Haziran ayına ilişkin bazı beyannamelerin (Muhtasar, KDV, damga vergisi gibi) 27 Temmuz tarihine kadar verilebilmesi mümkündü. Ta ki 6661 sayılı Kanuna kadar.
6661 sayılı Kanun ile, yukarıda yer verilen mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 günlük süre kısaltılarak 5 güne indirildi. Böylece  21 ila 25 Temmuz’da biten kanuni ve idari süreler 27 Temmuz yerine 25 Temmuz’da sona ermiş kabul edilecek.
Örneğin; Temmuz’un 23 ve 24’ünde verilmesi gereken muhtasar, KDV, damga vergisi gibi beyannamelerin 2016 yılı ve izleyen yıllarda  27 Temmuz yerine 25 Temmuz’a kadar verilmesi gerekecek.
 
Sonuç olarak,
 
1-      6661 sayılı Kanun ile yukarıda yer verilen “son gününden itibaren 3. günün” ibaresi “son gününü izleyen günün” şeklinde değiştirilmiştir.  Bu değişiklikle  mali  tatil  uygulaması sebebiyle verilme  süresi  uzatılan beyannameler (Örneğin KDV, muhtasar, damga vergisi gibi)            üzerinde gösterilen vergilerin ödeme süresi 30 Temmuz’dan 26 Temmuz mesai saati bitimine       kadar geri çekildi.
Yani 2016 ve izleyen yıllarda mali tatil uygulaması bu vergilerin ödeme sürelerinde bir uzama yaratmamış olacak.
 
2-      6661 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik uyarınca, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisinde malî tatil uygulanmayacak.
Böylece 2016 yılından itibaren mali tatil dolayısıyla söz konusu vergilere ilişkin beyan ve ödeme sürelerinde bir uzama söz konusu olmayacak, Temmuz ayındaki beyan ve ödemeler de ilgili Kanunlarında belirtilen sürelerde yapılacak.
 
3-      Uzlaşma talep süreleri, tarhiyat öncesi ve sonrası bütün uzlaşmalar, vergi yargısında dava açma süresi, SGK işlemleri, vergi incelemeleri, defter ibrazı, aramalı vergi incelemeleri, yoklama işlemleri vb. ile ilgili işlemler 1-20 Temmuz tarihleri arasında Mali Tatil dolayısıyla süreler çalışmamaktadır.
 
4-      Öte yandan, bütün Türkiye çapında İstinaf Mahkemeleri 20 Temmuz itibari ile göreve başlamış olacaktır.
 

2016 VE İZLEYEN YILLAR İÇİN HAZİRAN DÖNEMİNE AİT BEYANLARLA İLGİLİ
MALİ TATİL SÜRELERİ
Vergi ve Bildirimin
Türü
Verilme Süreleri
(Temmuz Ayında)
Ödeme Süreleri
Katma Değer Vergisi Beyannamesi 25 Temmuz (Son Gün) 26 Temmuz (Son Gün)
Muhtasar Beyannamesi 25 Temmuz (Son Gün) 26 Temmuz (Son Gün)
Damga Vergisi Beyannamesi (Sürekli Mükellefiyeti Olanlar) 25 Temmuz (Son Gün) 26 Temmuz (Son Gün)
Damga Vergisi Beyannamesi (Sürekli Mükellefiyeti Olmayanlar)
(Mali Tatilde Düzenlenen Kağıtlar İçin)
25 Temmuz (Son Gün) 26 Temmuz (Son Gün)
Aylık SGK Bildirgesi 25 Temmuz (Son Gün) 31 Temmuz (Son Gün)
SGK  İş Yeri  Bildirgesi  (Mali Tatilde Açılan İşyerleri İçin) Mali Tatilin Bitiminden İtibaren 5 Gün içinde Verilebilir
(Son Gün 25 Temmuz)
SGK İşe Giriş Bildirgesi (Mali Tatilde İşe Girenler İçin) Mali Tatilin Bitiminden İtibaren 5 Gün içinde Verilebilir
(Son Gün 25 Temmuz)
SGK  İşten Çıkış Bildirgesi (Mali Tatilde İşten Çıkanlar  İçin) Mali Tatilin Bitiminden İtibaren 5 Gün içinde Verilebilir
(Son Gün 25 Temmuz)
SGK Çalışmadığına Dair Bildirim Girişi Mali Tatilin Bitiminden İtibaren 5 Gün İçinde Verilebilir
(Son Gün 30 Temmuz)
Ba Formu 31 Temmuz (Son Gün)
Bs Formu 31 Temmuz (Son Gün)
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mali Tatil Uygulanmayacaktır.
Özel Tüketim Vergisi Mali Tatil Uygulanmayacaktır.
Özel İletişim Vergisi Mali Tatil Uygulanmayacaktır.
Şans Oyunları Vergisi Mali Tatil Uygulanmayacaktır.
Gümrük İdareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar Mali Tatil Uygulanmayacaktır.

 
Kaynak: Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven-www.MuhasebeTR.com