Danıştay 3. Dairesi
Tarih         : 01.07.2009
Esas No   : 2008/4349
Karar No  : 2009/2328
VUK Md. 10
AATUHK Md. 36/A
ŞİRKET BORCU NEDENİYLE ŞİRKET MÜDÜRÜ HAKKINDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULANMASI

Şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağının VUK’un 10. maddesi uyarınca şirket müdürü tarafından ödenmesi gerektiğini duyuran yazı; kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmayıp, bilgi verme mahiyetinde ödemeye çağrı yazısı niteliğinde olduğundan, idari davaya konu edilmesine olanak bulunmadığı hk.
İstemin Özeti: Davacının ortağı ve müdürü olduğu limited şirketin vergi borcundan dolayı hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması istemiyle yaptığı başvuru üzerine şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağının 213 sayılı Yasa’nın 10. maddesi uyarınca davacı tarafından ödenmesi gerektiğini duyuran 20.03.2006 gün ve 6944 sayılı yazının iptali istemiyle açılan davayı; dava konusu yazı kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmayıp, bilgi verme mahiyetinde ödemeye çağrı yazısı niteliğinde olduğundan, idari davaya konu edilmesine

olanak bulunmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı Yasa’nın 15. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca reddeden Vergi Mahkemesi kararına karşı yapılan temyiz başvurusunu aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle reddeden Danıştay Üçüncü Dairesinin kararının; kamu alacağına teminat olarak gösterilen gayrimenkulün davalı idarece haczedildiği, bu teminatın paraya çevrilmesi yerine, eski ve yeni ortakların borçlu olduğu yolunda işlem tesis edilmesinin hukuka uygun düşmediği ileri sürülerek düzeltilmesi istenmiştir.
Karar: Danıştay dava daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararların düzeltilebilmesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesinde yazılı sebeplerden birinin bulunması halinde mümkün olup, kararın düzeltilmesi istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen sebepler bunlardan hiçbirine uymadığından istemin reddine, oybirliğiyle karar verildi.