Danıştay 9. Dairesi
Tarih         : 06.10.2010
Esas No   : 2009/2704
Karar No  : 2009/3429
VUK Ek Md. 11
TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMAYA VARILAN CEZA HAKKINDA DAVA AÇILAMAZ

Mükellef ile vergi dairesinin, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergilerle kesilecek cezalarda uzlaşmaya varılması halinde tutanakla tespit edilen bu husus hakkında dava açılamaz.
İstemin Özeti: Davacı şirket adına bir kısım alış faturasının sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak bu faturalara ilişkin indirimlerin reddi suretiyle 2001/Mart-Temmuz, Eylül, Ekim ve Aralık dönemleri için tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi ile 2001 yılına ilişkin olarak kesilen özel usulsüzlük cezalarının terkini istemiyle açılan davayı kısmen kabul, kısmen reddeden Vergi Mahkemesi kararının özel usulsüzlük cezasına ilişkin hüküm fıkrasını onayan Danıştay Dokuzuncu Dairesinin kararının; dava konusu özel usulsüzlük cezası için davacı şirket tarafından tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulduğu ve yapılan uzlaşma görüşmesi sonrasında uzlaşma sağlandığından davanın bu kısmı için işin esasına girilerek karar verilemeyeceği ileri sürülerek düzeltilmesi istenilmektedir.
 

Karar: Düzeltme istemi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesine göre yerinde görüldüğünden Danıştay Dokuzuncu Dairesinin kararı ortadan kaldırıldıktan sonra dosya yeniden incelendi;
Davacı şirket adına bir kısım alış faturasının sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak bu faturalara ilişkin indirimlerin reddi suretiyle 2001/Mart-Temmuz, Eylül, Ekim ve Aralık dönemleri için tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi ile 2001 yılına ilişkin olarak kesilen özel usulsüzlük cezalarının terkini istemiyle açılan davayı kısmen kabul kısmen reddeden vergi mahkemesi kararının özel usulsüzlük cezasına ilişkin hüküm fıkrasının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
213 sayılı Kanun’un ek 11. maddesinde, Maliye Bakanlığı’nın, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergilerle kesilecek cezalarda (344. maddenin üçüncü fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilecek tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebileceği, tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde tutanakla tespit edilen bu husus hakkında dava açılamayacağı ve hiçbir mercie şikayette bulunulamayacağı düzenlemesine yer verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, davacı şirketin 2001 yılı hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda düzenlenen 19.06.2006 tarih ve VDENR-2006-1393/16 sayılı vergi inceleme raporu eki tutanakta davacı şirketin tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunduğu, davacı şirketin uzlaşma talebi yerine getirilmeden davacı şirket adına düzenlenen 10.10.2006 tarihli ihbarnamelerin 18.10.2006 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, daha sonra 27.10.2006 tarihinde yapılan uzlaşma görüşmesi sonucunda düzenlenen uzlaşma tutanağı ile özel usulsüzlük cezası için uzlaşmaya varılması üzerine 06.11.2006 tarihinde düzenlenen tahakkuk fişi ile uzlaşılan miktar üzerinden yeniden tahakkuk yapıldığı, davacı şirket tarafından ise, hakkında yapılan re’sen cezalı tarhiyatın terkini istemiyle birlikte üzerinde uzlaşmaya varılan özel usulsüzlük cezasının da 13.11.2006 tarihinde mahkeme kayıtlarına giren dilekçe ile dava konusu edildiği, vergi mahkemesince, dava konusu cezalı tarhiyat ile birlikte özel usulsüzlük cezası hakkında da işin esasına girilerek hüküm tesis edildiği anlaşılmaktadır.
Yukarıda yer verilen Kanun hükmünün değerlendirilmesinden, mükellef ile vergi dairesinin, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergilerle kesilecek cezalarda uzlaşmaya varılması halinde tutanakla tespit edilen bu husus hakkında dava açılamayacağı sonucuna varılmaktadır.
Olayda da; vergi inceleme raporuyla, davacı şirket hakkında önerilen özel usulsüzlük cezası üzerinde tarhiyat öncesi uzlaşmakla, bu ceza ile ilgili hukuka aykırılık iddialarından ve bu iddiaları dayanak olan taleplerinden davacı şirketçe vazgeçilmiş bulunmaktadır. Vazgeçilen söz konusu iddia ve taleplerin, yargı organı önüne getirilmesi ve bu şekilde açılan davada vergi mahkemesince, işin esasına girilerek hüküm tesis edilmesinde yasal isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesinin kararının özel usulsüzlük cezasına ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına oybirliği ile karar verildi.