Bağımsız denetim, finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade etmektedir.
Bağımsız denetim, bağımsız denetim kuruluşu adına belirli bir bağımsız denetim görevini yerine getirmek üzere, sorumlu denetçi ve onun sorumluluğu altında görev yapan bağımsız denetçilerden oluşan bir bağımsız denetim ekibi aracılığıyla yerine getirilmektedir.
Sorumlu denetçilik 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ nde tanımlanmıştır. Buna göre sorumlu denetçi, “Bağımsız denetim kuruluşu tarafından, belirli bir bağımsız denetim faaliyetinin yürütülmesinden sorumlu tutulan ve bu denetime ait raporun bağımsız denetim kuruluşu adına imzalanmasına yetkili kılınan bağımsız denetçiyi” ifade etmektedir. Yapılan tanımdan anlaşılacağı üzere sorumlu denetçilik kişiye verilmiş bir unvandan ziyade denetim kuruluşu tarafından denetim faaliyetini yürütmek ve denetim raporunu imzalamak üzere verilen bir temsil yetkisidir. Yani sorumlu denetçiliğin kişiye bağlı bir unvan olarak algılanmaması gerekmektedir. Bu nedenle bir denetim kuruluşunda sorumlu denetçi olarak görev yapan kişinin görev aldığı denetim kuruluşunun değiştirmesi/değişmesi halinde, yeniden sorumlu denetçi olarak görevlendirilebilmesi için yeni bir yetkilendirme yapılması ve Kamu Gözetim Kurumu’nun onayına sunulması gerekmektedir.

Bağımsız denetim kuruluşları iş hacimleri çerçevesinde denetim ekibinde yer alan bazı denetçileri sorumlu denetçi, bazılarını ise denetçi olarak denetim faaliyetlerine dahil etmektedirler. Bu nedenle bağımsız denetim kuruluşlarının sadece denetimi yürütecek ve denetim raporunu imzalayacak olan denetçileri sorumlu denetçi olarak yetkilendirilmeleri ve Kamu Gözetim Kurumu’ nun onayına sunmaları gerekmektedir. Konu hakkında 20.06.2017 tarihinde Komu Gözetim Kurumu tarafından yapılan duyuruda, denetim kuruluşlarının denetim kadrosunda bulunan denetçilerin tamamını veya büyük bir kısmını veyahut bir denetim ekibinde birden fazla denetçiyi sorumlu denetçi olarak yetkilendirmek istemeleri ve bu amaçla Kamu Gözetim Kurumu’ nun onayına sunmalarının başka bir deyimle iş hacmiyle ve denetim kadrosuyla orantısız sorumlu denetçi onay taleplerinin olumsuz değerlendirileceği duyurulmuştur.
 
Kaynak: YMM Yusuf Akdağ-www.MuhasebeTR.com