Bilindiği üzere, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Yasa gereğince; mali tatil 1 Temmuz ila 20 Temmuz arasında uygulanmaktadır.[1]  Mali tatil dolayısıyla vergi ve muhasebe uygulamalarında süreler önemli ölçüde etkilenmektedir.[2]  Mali tatilden kaynaklanan   uzayan süreler 20 Temmuzdan sonra 7 gün daha eklenmektedir.   Bu durumda, mali tatilin bitimini izleyen   günden itibaren süreler 7 gün daha uzayabilmektedir.[3] Mali tatilin getiriliş amacı, 3568 sayılı yasaya göre unvan almış meslek mensuplarının dinlenmelerinin sağlanması amacı esas alınarak böyle bir düzenleme yapılmıştır. Umarız meslek mensupları mali tatil ile istedikleri amaca uygun tatili yapabilsinler.
Mali tatil dolayısıyla genel olarak   vergi dairesi ile ilgili bütün bildirim, beyan ve ödemeler otomatik olarak uzar. Mali tatilin bitiminden sonra yani 21 Temmuzdan itibaren 27 Temmuza kadar ilave sürede bu gibi ödev, mükellefiyet ve beyanların yerine getirilmesi olasıdır. Yine, kendisine vergi ceza ihbarnamesi tebliğ edilen bir mükellef   bu konuda 30 günlük süre içerisinde vergi yargısına müracaat edebilir. Dava açma süresinin son günü 1 Temmuza denk gelmesi halinde bu durumda dava açma süresi mali tatil dolayısıyla 27 Temmuza kadar dava açılabilir.   Sadece burada ilk dava açılacak olması dolayısıyla   mali tatil   vergi mahkemesinde dava açma süresini uzatıcı bir etkiye sahip olmaktadır.[4]  

Ancak, vergi yargısında mali tatil ilk dava açma ile ilgili durumlarda uzatıcı bir fonksiyona sahiptir. Ancak, itiraz veya temyiz davalarında mali tatilin süre uzatıcı etkisi yoktur.   Örneğin, vergi mahkemesinde açtığı bir davayı kaybeden bir mükellefe vergi mahkemesi kararı   03.06.2013 tarihinde tebliğ edilmiş   olsun. Bu gibi durumlarda, bu karar üçlü heyet şeklinde karara bağlanmış ve Danıştay’da temyiz edilmesi gereken bir karar olsun 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren devreye mali tatil girmektedir.   Mali tatil Danıştay’da açılacak temyiz süresini uzatıcı bir fonksiyonu olamaz. Örnek olayda, bu kararın mutlak surette 30 gün içerisinde Danıştay’da temyizi zorunludur.[5] Aksi takdirde vergi mahkemesi 30 günlük süre içerisinde temyiz edilmemesi nedeniyle kesinleşir. [6] Diğer taraftan, yukarıdaki örnekteki vergi mahkemesi kararının tek hakimle verilmiş olduğunu kabul edersek, itiraz mercii bölge idare mahkemesi olacağından dolayı, yine 30 gün içerisinde BİM nezdinde itiraz yapılmalıdır. Yine burada da mali tatil, bölge idare mahkemesindeki itiraz yoluyla müracaat ile ilgili hiçbir etkisi olamaz.
Sonuç olarak, mali tatil vergi davası açılması, uzlaşma talepleri ve gelir idaresi ile ilgili birçok süreleri uzatmaktadır. Mali tatil bitimi 22 Temmuz olduğundan dolayı, en son bildirim, beyan ve ödemeler dahil olmak üzere 27 Temmuza kadar gerçekleştirilebilir.[7]


 
[1] 5604 sayılı yasa 28.3.2007 gün ve 26476 sayılı RG’de yayınlanmıştır.
[2] GÜRBOĞA Erkan – ATABEY Tuncel, Vergi Kılavuzu, İzmir SMMM Odası Yayınları, 2008, s.13
[3] SARISU Ekrem, “Mali tatil vergi davası açma süresini uzatır, temyiz süresini uzatmaz”, 7.7.2010, Posta Gazetesi.
[4] Bkz. GÜNEŞ Şibli, Temel Vergi Rehberi ve Revizyon, Suryay Yayınları, 16.5.2011, s.656.
[5] ALPASLAN Mustafa, Mali Tatil, Dava Açma Süresini Uzatır, Temyiz Süresini Uzatmaz”, 03.07.2013, www.muhasebetr.com,
[6]  Dnş. 3. D.nin, 23.02.2009 gün  ve E:2007/3182-K:2009/461 sayılı kararları. 
[7] EPDK tarafından kesilen idari para cezaları, cürüm ve kabahatler yasalarına göre kesilen idari para cezalarında ise, mali tatilde süreler uzamaz. Bu konuda hemen dava açılması gerektiği kanısındayız.  
Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven -HURSES