Damga Vergisi Kanunda son dönemlerde yapılan değişikliklerle birlikte suret ve nüsha ayrımı da önem kazanmıştır. Kanunun 1. maddesinde, kanuna ekli (I) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu hükmü yer almaktadır. Kanunun 5. maddesinde ise bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktarda veya nispette damga vergisine tabi olduğu açıklanmıştır.
Yine, kanuna ekli (I) sayılı tablonun “IV-Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar” başlıklı bölümünün 3 nolu fıkrasında, tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1.00 TL’den fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özel, suret ve tercümelerinin maktu damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.(12)
Bu hükmün uygulanmasında “nüsha ve suret” ayrımı duraksama yaratmış olup, bu duraksamanın giderilmesine yönelik Maliye Bakanlığı 2010/1 sayılı Damga Vergisi Kanunu Sirküleri’ni yayımlamıştır.(13)
Söz konusu sirkülerde de ifade edildiği üzere; “Damga Vergisi Yasası uygulamasında aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla düzenlenmiş ve taraf/taraflarca ayrıca imzalanmış olan kâğıtların her biri nüshadır. Bu kapsamda nüshalar, belli bir hususu ispat ve belli etmek üzere müstakilen ve aynı zamanlarda farklı mekânlarda ibraz edilebilen mahiyette olan kâğıtlardır.
Suret ise aslında bulunan ibarelerin aynısını taşıyan, fakat aslında bulunan imzaları taşımayıp, aslına uygun olduğuna ilişkin onaylayanın imzasını ve kaşesini ihtiva eden kâğıtları ifade etmektedir. Taraf veya taraflarca düzenlenerek imzalanmış, diğer bir ifadeyle hukuken tekemmül etmiş bir kâğıdın usulüne uygun olarak çıkarılmış, ancak taraflarca ayrıca imzalanmamış örnekleri surettir.
 

Kağıtların fotokopi ile çoğaltılmış örneklerinin de ‘aslına uygundur’ ya da ‘aslı gibidir’ şerhi ile onaylayanın imzası veya kaşesini ihtiva etmesi halinde mahiyeti itibariyle suret; kâğıdın taraflarına ayrıca imzalanması halinde ise nüsha olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Damga Vergisi’ne tabi kâğıtlar bakımından düzenlenecek nüsha ve/veya çıkarılacak suret sayısına ilişkin olarak Damga Vergisi Yasası’nda herhangi bir belirleme, daha açıkçası sınırlama bulunmamaktadır. Diğer yandan uygulamada örnek olarak düzenlendiği belirtilen kâğıtlar bakımından, nüsha ve suret ayrımının bu açıklamalar doğrultusunda yapılması gerekmektedir.
Dolayısıyla uygulamada düzenlenen;
1)  Kâğıt nüshalarının birden fazla olması durumunda her bir nüsha ayrı ayrı miktar veya nispette,
2)  Yasaya ekli (1) sayılı tabloda yazılı şartları haiz kâğıtların resmi dairelere ibraz edilecek suretleri ise maktu,
damga vergisi’ne tabi tutulmaktadır.
Özel nitelikte bir düzenleme olarak “Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların Damga Vergisi’ni kişiler öder”(14)


 
12- 2010 yılı için 0,55 TL’dir.
13- SEVİĞ Veysi, “Damga Vergisinde Nüsha-Suret Ayrımı”, 27.08.2010 tarihli Referans Gazetesi.
14- Söz konusu sirküler, 30.03.2010 tarih ve DV-19/2010-1 sayılı Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan sirküler.
Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven -HURSES