Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu
Tarih    : 29.03.2017
Esas No : 2017/96
Karar No  : 2017/179
KDVK Md. 29, 34
İZİNSİZ VE TASDİKSİZ BİLGİSAYAR KAYITLARININ YASAL DEFTER OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ

Katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için, indirim konusu yapılacak verginin fatura veya benzeri belgeler üzerinde gösterilmesi ve söz konusu belgelerin usulüne uygun bir biçimde tutulması zorunlu defterlere kaydının yapılmış olması gerektiği, davacı tarafından bilgisayarda tutulduğu iddia edilen ancak, hangi veri ortamında üretildiği, dayanakları ve güvenirliğinin ne şekilde saptandığı belirsiz olan kayıtların esas alınarak kanıt olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, izinsiz ve tasdiksiz bilgisayar kayıtlarının yasal defter olarak kabul edilemeyeceği hk.
İstemin Özeti: Davacı, adına 2006 yılı yevmiye defterinin boş olduğunun tespit edilmesi nedeniyle hakkında düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca, katma değer vergisi indirimleri kabul edilmeyerek anılan yılın Şubat ila Nisan dönemleri için re’sen salınan bir kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi davaya konu yapılmıştır.
Vergi Mahkemesi; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 30. maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29 ve 34. madde hükümlerine yer verdikten sonra; katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için, indirim konusu yapılacak verginin fatura veya benzeri belgeler üzerinde gösterilmesi ve söz konusu belgelerin usulüne uygun bir biçimde tutulması zorunlu defterlere kaydının yapılmış olması gerektiği, olayda, katma değer vergisi indiriminin şartı olan; belgelerin, yasal defterlere kayıt koşulunun gerçekleşmediği, kayıtların, bilgisayar ortamında tutulduğu, polis operasyonu sonucu defterlerine el konulması nedeniyle kayıt yapılamadığı iddia edilmişse de dava konusu tarhiyatların 2006 yılına ait olduğu, operasyonun ise 23.10.2007 tarihinde gerçekleştiği, el koyma sırasında defter ve belgelerin boş olduğunun anlaşılması karşısında bu iddiaya itibar edilmediği gerekçesiyle davayı reddetmiştir.
 

Davacının temyiz istemini inceleyen Danıştay Dokuzuncu Dairesi, 04.11.2014 gün ve E. 2011/5681, K. 2014/7135 sayılı kararıyla; katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için, indirim konusu yapılacak verginin fatura veya benzeri belgeler üzerinde ayrıca gösterilmesi ve söz konusu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmiş olması gerektiği, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda re’sen araştırma ilkesinin benimsendiği, aynı Kanun’un 31. maddesinin atıfta bulunduğu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 275. maddesinde, hakimin özel bilgi ve uzmanlık isteyen bir konuda bilirkişi incelemesi yaptırmaya yetkili olduğunun belirtildiği, olayda her ne kadar davacının 2006 yılına ait yasal defterlerine kayıt yapmamış olduğu sabit ise de katma değer vergisi indiriminin Yasayla yükümlülere tanınmış bir hak olduğu, alış belgelerinin mevcut olması ve kayıtların bilgisayar ortamında tutulduğu ve bunun ispatlanabildiği durumlarda katma değer vergisi indirimlerinin kabulünün gerektiği, temyiz dilekçesinde, ilgili dönem kayıtlarının bilgisayarda tutulduğu ileri sürüldüğünden, bilgisayar kayıtları ile alış belgeleri istenilerek, sunulacak bu kayıt ve belgelerden davalı idarenin de haberdar edilmesi, bunlar üzerinde gerekirse bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle ortaya çıkacak duruma göre yeniden bir karar verilmek üzere kararı bozmuş davalı idarenin karar düzeltme istemini reddetmiştir.
Vergi Mahkemesi; ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçeye ek olarak; defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi, bu konuda idare tarafından izin verilmesine bağlı tutulduğu gibi elektronik defter, elektronik kayıt ve elektronik belgenin oluşturulması, kaydedilmesi, muhafaza ve ibrazı konusunda yetkili kılınan Maliye Bakanlığı tarafından belirleme yapılmadan bu uygulamaya geçilmesine olanak bulunmadığı, davacı tarafından bilgisayarda tutulduğu iddia edilen ancak, hangi veri ortamında üretildiği, dayanakları ve güvenirliğinin ne şekilde saptandığı belirsiz olan kayıtların esas alınarak kanıt olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, izinsiz ve tasdiksiz bilgisayar kayıtlarının yasal defter olarak kabul edilemeyeceğinin açık olduğu gerekçesiyle ısrar etmiştir.
Davacı tarafından; emniyet güçleri tarafından bir operasyon kapsamında defter ve belgelere el konulmasının mücbir sebep hali olduğu, faturaların istenmesi halinde mahkemeye ibraz edilebileceği, aynı maddi olay nedeniyle 2006 yılının Mayıs ve Aralık dönemleri için yapılan tarhiyatın (…) Vergi Mahkemesince kaldırıldığı ileri sürülerek, ısrar kararının bozulması istenmiştir.
Karar: Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesinin ısrar kararı, aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmuş olup temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, kararın bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir.
Bu nedenlerle, temyiz isteminin reddine, oyçokluğuyla karar verildi(*).

(*)         X-KARŞI OY: Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının, Danıştay Dokuzuncu Dairesi’nin kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca bozulması gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.