Danıştay 4. Dairesi
Tarih    : 18.05.2016
Esas No : 2013/367
Karar No  : 2016/2360
KDVK Md. 32
YMM TASDİK RAPORU VE TEMİNAT MEKTUBU İBRAZ EDİLMEK SURETİYLE YAPILAN MAHSUP TALEBİNİN VERGİ İNCELEMESİ YAPILMAKSIZIN TAMİME ATIFTA BULUNULARAK REDDEDİLMESİ

Yeminli Mali Müşavir tasdik raporu ve teminat mektupları ibraz edilmek suretiyle yapılan mahsup talebinin, ödemelerin mahiyeti ve akdedilen sözleşmelerin kapsamı yönünden vergi incelemesi yapılmadan reddedilemeyeceği hk.
İstemin Özeti: Kamu alacaklarının tahsili amacıyla davacı adına düzenlenen 12.03.2012 tarih ve (…) sayılı ödeme emrinin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesince; YMM raporu ve ilgili teminat mektuplarının ibrazı suretiyle iade/mahsubu talep edilen katma değer vergilerinin; ödemelerin mahiyeti ve davacıya (…) A.Ş. ile akdedilen sözleşmenin kapsamının ve Kanun ve ilgili Genel Tebliğler karşısındaki durumu ortaya koyacak şekilde yapılacak vergi incelemesi yoluyla iade veya mahsubunun sağlanması gerekirken, böyle bir inceleme
 

yapılmaksızın, hukuki dayanaktan yoksun 76 Seri No.lu Tamim’e atıfta bulunarak davacının mahsup talebinin reddedilmesi suretiyle mahsup talebine konu vergi borçlarının cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Karar: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.