Danıştay 4. Daire
Tarih         : 16.10.2006
Esas No   : 2006/3488
Karar No  : 2006/1950
6183 sK. Md. 75
BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP TEK EVİNİN HACZEDİLEMEYECEĞİ

Binanın özellikleri, borçlunun aile yapısı, konutta ikamet eden birey sayısı, sosyal konumları ve ihtiyaçları gibi ölçüler birlikte değerlendirildiğinde, borçlunun haline münasip olduğu tespit edilen tek evinin vergi borcu nedeniyle haczedilemeyeceği.
İstemin Özeti: Kanuni temsilcisi olduğu şirketin vergi borçları nedeniyle davacıya ait gayrimenkul üzerine konulan haciz işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi kararıyla; kanuni temsilcisi olduğu şirketin vergi borçlarının tahsili amacıyla, davacı adına düzenlenip tebliğ edilen ödeme emirlerine karşı dava açılmaması üzerine davacının 130.000 YTL, kıymet takdir edilen gayrimenkulünün haline münasip tek evi olduğundan haczedilemeyeceği ileri sürülerek açılan davada Mahkeme tarafından 10.11.2005 günlü ara kararıyla İstanbul Emlak Komisyoncuları Odasına karı koca emekli üç kişilik bir ailenin mesken ihtiyacını asgari ölçüde karşılayacak bir gayrimenkulün bedelinin ne olacağının sorulması üzerine verilen 09.02.2006 tarih ve 68 sayılı cevabi yanıtta, bu tutarın 70.000 YTL olacağının ifade edildiği, davacının kanuni temsilcisi olduğu şirkete ait 19.571 YTL borcu için haczedilen meskene takdir edilen bedelin 130.000 YTL olması ve söz konusu meskenin satışı sonucu elde edilecek bedelden amme borcu düşüldükten sonra kalacak tutarın davacının haline münasip ev alabilmesine yeterli olması nedeniyle tesis edilen haciz işlemin yasal olduğu gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Davacı, gayrimenkulün brüt 93 m2, net 79 m2 olduğunu, 2 oğluyla birlikte aynı gayrimenkulde ikamet ettiklerini, mahkemece, bilirkişi marifetiyle mahallinde keşif yapılmadığını ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
Karar: Kanuni temsilcisi olduğu şirketin vergi borçları nedeniyle davacıya ait apartman dairesine uygulanan haciz işlemine karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararı temyiz edilmektedir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 75. maddesinin 11. bendinde borçlunun haline münasip evi ancak evin değeri fazla ise bedelinden haline münasip bir yer olabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılabileceği kurala bağlanmıştır.
 

 
Olayda, davacının kanuni temsilcisi olduğu (…) Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 19.571 YTL vergi borcu nedeniyle davacının sahibi bulunduğu İstanbul ili Kadıköy ilçesi Acıbadem Mah. Pınar Sitesi Sokak C Blok K:3 12 no.lu mesken vasıflı daire üzerine 08.10.2004 gün ve 49150 sayılı işlem haciz konulmuştur. Dairenin kıymetini belirlemek amacıyla takdir komisyonunca yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu dairenin, ıslak zeminlerinin seramik odaların parke kaplı, duvarların saten boyalı ve yaklaşık 100 m2 kullanım alanı bulunduğu, binanın müstesna bir semtte olduğu belirtilip 130.000 YTL kıymet bildirilmiştir.
Dosyada bulunan İstanbul ili Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar İşleri Müdürlüğü’nün 31.05.2005 sayılı yazısında haczedilen gayrimenkulün brüt 93.00 m2, net 79 m2 olduğunun belirtildiği, diğer bilgi ve belgelerden ise davacının eşi ve bir çocuğuyla uzun süredir bu dairede ikamet ettiği ve sosyal yaşantısını bu çevrede kurduğu anlaşılmıştır.
Bu durumda, binanın özellikleri ile borçlunun aile yapısı, konutta ikamet etmek durumunda bulunan birey sayısı, sosyal konumları ve ihtiyaçları gibi ölçüler birlikte değerlendirildiğinde, haczedilen evin borçlunun haline münasip ev olduğu anlaşıldığından haciz işlemine karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesinin kararının bozulmasına oybirliğiyle karar verildi.