Danıştay 4. Daire
Tarih         : 06.02.2007
Esas No   : 2006/4226
Karar No  : 2007/224
VUK Md. 3/B, 134
ADRESTE BULUNAMAMA NEDENİYLE TÜM FATURALARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI İDDİASININ YERSİZLİĞİ

Sadece faturayı düzenleyen firmanın adresinde bulunamaması nedeniyle firmanın düzenlediği tüm faturaların gerçeği yansıtmadığı sonucunu varılmasının mümkün olmadığı.
İstemin Özeti: 2002 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu düzenlenen vergi inceleme raporuna göre davacı adına, 2002/8, 9, 10, 11 ve 12. dönemleri için katma değer vergisi salınmış, vergi ziyaı cezası kesilmiştir. (…) Vergi Mahkemesi kararıyla, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebileceklerinin belirtildiği, dosyanın ve davacı adına fatura düzenleyen (…) İnşaat Hafriyat Nakliyat Gıda Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi, (…) Petrol Ürünleri Pazarlama İnşaat Hafriyat Nakliyat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi, (…) Hafriyat İnşaat Nakliyat Maden ve Orman Ürünleri Ticaret Limited Şirketi hakkında düzenlenen vergi inceleme raporlarının incelenmesinden, bu şirketlerin adreslerinde bulunamadıkları, fatura içeriği işler yapacak araç, makina ve teçhizata sahip olmadıkları, işçi çalıştırmadıkları ve mükellefiyetle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmedikleri (…) Limited Şirketinin defter ve belgelerinin yandığını belirterek ibraz etmediği, ancak bunların yandığına ilişkin zayi belgesi verilmesi istemiyle açılan davanın reddedildiği, dolayısıyla bu firmaların düzenlediği faturaların gerçek bir mal ve hizmet teslimine dayalı olmaksızın komisyon karşılığı düzenlendiklerinin tespit edildiğinin anlaşıldığı, söz konusu faturaların gerçeği yansıtmadığı ve Kanun’da öngörülen şekilde katma değer vergisi ödemesi yapılmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı, vergi ziyaı cezasına ilişkin hüküm Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edildiğinden, vergi ziyaı cezası kesilemeyeceği gerekçesiyle vergi aslına ilişkin davanın reddine, vergi ziyaı cezasının kaldırılmasına karar vermiştir. Davacı, indirim konusu faturaların gerçeği yansıttığını, davalı idare, vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiğini ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedirler.
Karar: 2002 yılı işlemleri incelenen davacının bir kısım mal alışlarını içeriği itibariyle yanıltıcı mahiyette olan faturalarla belgelendirmek suretiyle, bu faturalarda yer alan katma değer vergilerini haksız yere indirim konusu yaptığı ileri sürülerek ve inceleme raporuna dayalı olarak salınan katma değer vergisine karşı açılan davayı kısmen reddeden Vergi Mahkemesi kararının taraflarca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
 

 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanun’da aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri hükmüne yer verilmiş, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3/B maddesinde de; vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, aynı Kanun’un 134. maddesinin 1. fıkrasında ise; vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu kurala bağlanmıştır.
İnceleme raporunda, davacıya fatura düzenleyen (…) İnşaat Hafriyat Nakliyat Gıda Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi, (…) Petrol Ürünleri Pazarlama inşaat Hafriyat Nakliyat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi, (…) Hafriyat inşaat Nakliyat Maden ve Orman Ürünleri Ticaret Limited Şirketinin ve ortaklarının bilinen adreslerinde bulunamadığı, vergi dairesine olan borçlarını ödemedikleri, çok yüksek cirosuna karşın düşük miktarda katma değer vergisi beyan ettikleri tespitlerinden hareketle, anılan şirketlerin davacıya düzenlemiş olduğu faturaların içeriği itibarıyla yanıltıcı olduğu sonucuna varılıp, bu faturalarda yer alan ve davacı tarafından ilgili oldukları dönemlerde haksız yere indirim konusu yapıldığı ileri sürülen katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle davacının yeniden düzenlenen katma değer vergisi beyanlarına göre ödenecek verginin doğduğu dönemlere ilişkin olarak tarhiyat yapılmıştır. Vergi mahkemesi, davacıya fatura düzenleyen şirketler hakkında düzenlenen raporda yer alan tespitleri esas alarak ve vergilendirme açısından yeterli bularak tarhiyata karşı açılan davayı kısmen reddetmiştir.
Dava konusu tarhiyata esas alınan inceleme raporunda, davacının işlemleri ile ilgili olarak ayrıntılı tespitler yapılmayıp, sadece mal alımında bulunduğu firmalar hakkında düzenlenen vergi tekniği raporundan hareketle, bu firmalardan yapılan tüm alımların gerçeği yansıtmadığı sonucuna varılmıştır. Vergi incelemesinin amacı, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğuna göre, davacı adına yapılan tarhiyatta, sadece faturaları düzenleyen firmanın adresinde bulunmaması gibi nedenlerle o firmanın düzenlediği tüm faturaların gerçeği yansıtmadığı sonucuna varılması mümkün değildir. Komisyon karşılığı gerçek dışı fatura düzenlendiği iddia edilen firmalar hakkında bu iddiaların doğruluğunun tespiti açısından bu nedenle veya indirim konusu yaptığı vergilerle ilgili olarak bir tarhiyat yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise yargıya intikal edip etmediği ve etmiş ise sonucunun ne olduğu hususları önem taşımaktadır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20. maddesinin 1. fıkrasında, “Danıştay ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yaparlar.” denilmek suretiyle, re’sen araştırma ilkesi benimsenmiştir. Bu ilke gereğince, vergi incelemesinin amacına uygun olarak içeriği itibarıyla yanıltıcı olduğu sonucuna varılan faturaları düzenleyerek veren şirketler hakkında düzenlenen raporlar üzerine idarece ne gibi işlemler yapıldığı, bu raporlara dayalı olarak tarhiyat yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise sonucunun ne olduğu, bu raporlarla ilgili yargı kararlarının bulunup bulunmadığı, anılan şirketlerin davacıya fatura düzenlediği dönemlerde katma değer vergisi beyannamelerini verip vermediği hususlarında bir araştırma yapılıp, inceleme sonucunda bir matrah farkı bulunması halinde ise, Anayasa Mahkemesi’nin 06.01.2005 günlü ve E:2001/3, K:2005/4 sayılı Kararı dikkate alınarak vergi ziyaı cezası hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, (…) Vergi Mahkemesinin kararının belirtilen hususlar incelenerek yeniden bir karar verilmek üzere bozulmasına, esasta oybirliğiyle, gerekçede oyçokluğuyla karar verildi (*).
(*)         Karşı Oy (X): İnşaat taahhüt işi yapan davacının, yaptığı işe ilişkin mal ve hizmet alımı nedeniyle adına düzenlenmiş bulunan ve bedellerini banka kanalıyla ödediği, usulüne uygun düzenlenmiş faturalarda yer alan katma değer vergilerinin indirim konusu yapılması yasal olduğundan, varsayıma ve eksik incelemeye dayalı olarak yapılan tarhiyata karşı açılan davanın reddi yolundaki Mahkeme kararının bu gerekçeyle bozulması gerektiği oyu ile kararın gerekçesine karşıyım.